Què han de tenir en compte les entitats que treballen amb personal voluntari

Són moltes les persones que ofereixen els seus serveis com a voluntaris per a entitats sense ànim de lucre. Amb la publicació de la Llei 45/2015, del 14 d´octubre, va quedar configurat el marc jurídic del voluntariat a fi de respondre a les dimensions i característiques d´aquesta figura.

 

La norma esmentada defineix el voluntariat con el conjunt d´activitats d’interès general desenvolupades per persones físiques, sempre que reuneixin els requisits següents:

 

  • Que tinguin caràcter solidari.
  • Que la seva realització sigui lliure, sense que tinguin la causa en una obligació personal o deure jurídic i sigui assumida voluntàriament.
  • Que es duguin a terme sense contraprestació econòmica o material, sense perjudici de l’abonament de les despeses reemborsables que l’acompliment de l’acció voluntària ocasioni als voluntaris.
  • Que es desenvolupin a través d’entitats de voluntariat d’acord amb programes concrets i dins o fora del territori espanyol, sense perjudici de la promoció del voluntariat des de les empreses o universitats.

 

Són ja moltes les sentències que aclareixen que la realització de funcions per part dels voluntaris amb submissió a un horari, a una jornada o a les ordres i directrius d’una entitat, no constitueix un element diferencial respecte a la relació laboral. Sí adquirint especial rellevància, l’existència o no d’una contraprestació econòmica com a criteri fonamental per distingir les dues relacions.

Atès que els voluntaris tenen dret a el reemborsament de les despeses realitzades en l’exercici de la seva activitat, en ocasions es generaran certs dubtes sobre si la compensació econòmica percebuda a aquests efectes té com a finalitat exclusiva la de compensar les despeses o pot considerar-salari per la feina realitzat. Per això, resulta fonamental que les despeses abonades al ‘voluntari es trobin directament relacionats amb l’exercici de la seva activitat i amb l’àmbit d’actuació de el projecte, siguin proporcionats i s’ajustin al que disposa l’acord d’incorporació.

És de vital importància l’acord d’incorporació, la formalització per escrit és obligatòria d’acord amb el que preveu l’article 12 de norma. Sent l’instrument principal de regulació i definició de la relació de voluntariat.

Els aspectes més rellevants que ha de contenir l’acord:

 

  • Drets i deures de les parts.
  • Descripció de funcions, activitats i temps de dedicació de la voluntària.
  • Règim de despeses reemborsables.
  • Formació requerida per al desenvolupament de les funcions.
  • Durada del compromís, causes i forma de desvinculació per ambdues parts.
  • Canvi d’adscripció a el programa de voluntariat o qualsevol altra circumstància que modifiqui el règim d’actuació inicialment convingut.

 

Dins el règim d’incompatibilitats, tant en l’àmbit privat com en el públic, interessa destacar que la realització de les activitats de voluntariat es circumscriu, per als treballadors per compte aliè i els empleats públics, a el temps lliure, és a dir, es duran a terme fora de la jornada laboral, i això sense perjudici que per a exercir aquestes tasques de voluntariat es puguin adoptar mesures de reducció o adaptació de la jornada laboral, suspensions de la relació laboral amb reserva de lloc de treball o interrupcions de la prestació retribuïdes o no.

Regula l’art. 8 de Llei que els voluntaris hauran de signar una declaració responsable per la qual consti que no tenen antecedents penals i que els voluntaris que desenvolupin activitats que comporti contacte habitual amb menors, serà requisit que portin un certificat negativa del Registre central de penats en el qual consti que no ha estat condemnat per sentència ferma.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.