Federacions

 

Una Federació d’Associacions és una mena d’associació d’associacions que serveix per donar més força i amplitud a entitats que tenen coses en comú com la seva naturalesa, el seu àmbit d’actuació, els seus objectius, entre d’altres.

És quan les associacions s’uneixen amb l’objectiu d’assolir millor les finalitats que els són pròpies.

Per tant, diem que es tracta de la unió de diverses associacions amb un fi comú en una nova entitat que rep el nom de federació.

Les associacions poden constituir federacions i aquestes, confederacions, i totes resten subjectes al règim general de les associacions. 

La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques s’encarrega del registre de les associacions i federacions de règim general que tenen el domicili social a Catalunya i que  exerceixen les seves funcions majoritàriament a Catalunya.

Una federació està formada solament per persones jurídiques, i una associació pot estar formada per persones, siguin físiques i/o jurídiques.

 

Procés de constitució d’una Federació:

La manera de constituir una federació és molt semblant a la de crear una associació amb la diferència que, en aquesta ocasió, els seus associats seran entitats i no persones.

És recomanable comprovar prèviament a la constitució de la federació, que totes les associacions que la constitueixen tenen les dades correctament actualitzades ja que així no es retardaran innecessàriament els tràmits per crear la federació.


Per constituir una federació cal adjuntar a la sol·licitud els documents següents:

  • L’acta fundacional de la federació (datada i signada per tots els representants de les persones jurídiques).
  • Un exemplar dels estatuts (datats i signats per tots els representants de les persones jurídiques o, com a mínim, pel president i el secretari de la federació). Només cal presentar un exemplar original, que ha de contenir els mateixos punts que els estatuts d’una associació i que han de signar les mateixes persones que signen l’acta fundacional.
  • Certificat de l’acord de les associacions que formen part per a la constitució de la federació. Cada associació que hagi de formar part de la federació ha d’estendre un certificat. Només cal presentar un exemplar original i ha d’estar signat pel secretari amb el vistiplau del president. Ha de contenir:
    • l’acord de l’assemblea general de formar part de la federació
    • la designació de la/les persona/es encarregades de representar l’associació en la constitució de la federació.
  • Document acreditatiu de la identitat de les persones que representen a les entitats fundadores en la signatura de l’acta fundacional (DNI, passaport, permís de residència i NIF persones jurídiques).

En la denominació de l’entitat, acta fundacional i estatuts, ha de constar el tipus jurídic Federació o Fed..

 

Declaració d’Utilitat Pública

Les federacions podran ser declarades d’utilitat pública, sempre que es compleixin els requisits, i el procediment és el mateix que per una associació.

 

De manera senzilla, si l’associació és una agrupació de persones, la federació és una agrupació d’associacions (persones jurídiques), que constitueixen una entitat única. Una diferència clara és que en ser persones jurídiques, cadascuna de les altes i baixes de socis de la federació han de ser comunicades al registre.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.