Contracte Indefinit Fix Discontinu

  • 19/05/2022
  • gestiobcn.com
  • 0

 

La nova reforma laboral amplia clarament les causes per les quals es pot fer servir aquest tipus de contracte, que adquireix una importància rellevant.

 

Es podrà concertar per a la realització de treballs de naturalesa estacional o vinculats a activitats productives de temporada, o per al desenvolupament d´aquells que no tinguin aquesta naturalesa però que, sent de prestació intermitent, tinguin períodes d´execució certs, determinats o indeterminats.

Aquesta modalitat contractual es podrà concertar per al desenvolupament de treballs consistents en la prestació de serveis en el marc de l´execució de contractes mercantils o administrativa que, sent previsibles, formin part de l´activitat ordinària de la  empresa o entitat.

S’haurà de formalitzar per escrit i haurà de reflectir els elements essencials de l’activitat laboral com la durada del període d’activitat, la jornada i la distribució horària.

El contingut del contracte es comunicarà al Servei d’Ocupació Estatal en el termini dels 10 dies següents a la concertació.

Mitjançant conveni col·lectiu o, si no, acord d’empresa, s’establiran els criteris objectius i formals pels quals s’ha de regir la crida de les persones fixes-discontínues. En tot cas, la crida haurà de fer-se per escrit o per un altre mitjà que permeti deixar constància de la deguda notificació a la persona interessada indicant les condicions de la seva incorporació i amb antelació adequada.

Podran celebrar-se a temps parcial si el conveni d´aplicació així ho recull.

A més, l’empresa o l’entitat ha de traslladar a la representació legal a l’inici de cada any natural, un calendari amb les previsions de crida anual, així com de les dades de les altes efectives un cop es produeixin.

Cal destacar que quan la contractació es justifiqui per a la celebració de contractes, subcontractes o amb motiu de concessions administratives, els períodes d’inactivitat només es poden produir com a terminis d’espera de recol·locació entre subcontractacions. En aquests supòsits, els convenis col·lectius sectorials poden determinar un termini màxim d’inactivitat entre subcontractes, que si no hi ha previsió serà de tres mesos.

Una de les novetats més destacables és que l’antiguitat s’ha de calcular tenint en compte tota la durada de la relació laboral i no pas el temps de serveis efectivament prestats. Això no obstant, a efectes d’acomiadament es calcula segons el temps de serveis prestat.

Empreses i entitats tenen l’obligació d’informar les persones fixes discontínues i la representació legal de les persones treballadores sobre l’existència de llocs de treball vacants, de manera que puguin formular sol·licituds de conversió voluntària.

És important afegir que els treballadors fixes discontinus tenen dret a les prestacions per desocupació durant els períodes de discontinuïtat, sempre que acreditin les cotitzacions suficients per fer-ho.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.