Associacions. Procediments per obtenir la Declaració d´Utilitat Pública

 

SOL.LICITUD.

–  Anirà dirigida al organisme públic encarregat del Registre d’Associacions on estigui inscrita l’entitat. En el cas d’associacions d’àmbit català serà a la Direcció General d’Entitats Jurídiques i de Dret. Veure aquí

–  Termini: Es pot sol·licitar en qualsevol moment, sempre que l’associació estigui constituïda, inscrita i en funcionament almenys durant els dos anys immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.

 –   La Junta Directiva ha de constar inscrita en el Registre d’Associacions.

 –   S’han de pagar unes taxes que actualment són 19 euros.

–    Què ha de constar a la sol·licitud:

 • Raons de la petició i informe justificatiu dels objectius de l’associació per a que sigui considerada DUP, amb especial referència a les seves activitats d’interès general.
 • Els Comptes Anuals dels dos últims exercicis tancats també signats pels membres de la Junta Directiva. Cal fer especial èmfasi que si són associacions que fins ara no han estat obligades a dur comptabilitat, caldrà que preparin els estats financers dels dos últims anys forçosament.
 • Certificació de l’Agència Tributària conforme està al corrent de les seves obligacions fiscals, i el mateix certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • Còpia compulsada del model 036 on consti l’alta al corresponent epígraf d’activitats econòmiques.
 • Certificació de l’acord de la Junta on es sol·licita la DUP.
 • S’adjuntarà una Memòria en la que es reflecteixin les activitats que hagi desenvolupat durant els dos exercicis econòmics precedents, signada pels membres de la Junta. Detalladament caldrà que hi consti:
 1.  Número de socis (persones físiques o jurídiques) que integren l’associació
 2.  Les activitats desenvolupades i els serveis prestats durant el temps a que fa referència la memòria, que no podran estar restringits exclusivament a beneficiar els seus associats, sinó oberts a qualsevol altre possible beneficiari que reuneixi les condicions i caràcters exigits pels fins de l’associació.
 3.  Els resultats obtinguts amb la realització de les esmentades activitats.
 4.  El grau o nivell de compliment efectiu de les finalitats estatutàries.
 5.   Nombre de beneficiaris o usuaris de les activitats o serveis que presta l’entitat, la classe i grau d’atenció que reben i els requisits o circumstàncies que han de tenir per ostentar la condició.
 6. Els mitjans personals de que disposi l’entitat, amb el detall del nombre d’empleats.
 7. Mitjans materials i recursos amb els que compte l’entitat, amb especial referència a les subvencions públiques i a la seva aplicació.
 8. Retribucions rebudes durant els dos últims anys pels membres de la Junta, ja siguin per raó del seu càrrec o per la prestació de serveis diferents a les funcions que li corresponen com a membres de la Junta, especificant la naturalesa laboral o mercantil de les retribucions, i els fons amb càrrec als quals s’han abonat les mateixes. No han de ser a càrrec de fons i subvencions públiques.
 9. L’organització dels diferents serveis, centres  o funcions en que es diversifica l’activitat de l’associació.

.

 PROCEDIMENT..

–  Organisme competent de tramitar la sol·licitud: En el cas d’associacions d’àmbit català, la Direcció General d’Entitats Jurídiques i de Dret.

–   Organisme competent per resoldre la sol·licitud: El Ministeri de l’Interior, prèvia instrucció del procediment per l’òrgan anterior.

–   L’instructor del procediment realitzarà les comprovacions pertinents i incorporarà al expedient la documentació requerida, junt amb la còpia compulsada dels estatuts.

– L’òrgan informant valorarà en quina mesura considera que les finalitats estatutàries tendeixen a promoure l’interès general, i que l’activitat de l’Associació no està restringida exclusivament a beneficiar als seus associats, sinó oberta a qualsevol altre possible beneficiari.

–   El termini per a l’emissió dels informes serà d’un mes.

–   En el cas de que la proposta sigui negativa, abans de sotmetre-la al Ministeri de l’Interior es notificarà a l’Associació interessada, concedint un termini de 15 dies per a que pugui formular al·legacions i presentar els documents o informacions que estimi oportunes.

–    Quan l’ordre ministerial sigui favorable a la DUP, es publicarà al BOE. En aquest cas la Direcció General d’Entitats Jurídiques i de Dret, procedirà a inscriure la DUP en el registre d’associacions corresponent.

–    Si transcorre un termini de sis mesos des de la recepció de la sol·licitud i no s’ha notificat resolució expressa, es podrà entendre desestimada la sol·licitud de DUP.

–  Si es compleixen els requisits legals l’entitat sol·licitant rep al documentació següent:

 • Ofici de notificació de la resolució del reconeixement DUP de l’entitat.
 • Resolució de reconeixement DUP de l’entitat signada per la persona que està al capdavant del Departament de Justícia.
 • Informació sobre la possibilitat de recórrer contra la resolució.

 

 PROCEDIMENT EN EL CAS DE FEDERACIONS, CONFEDERACIONS I UNIONS D’ASSOCIACIONS.

– En aquests casos, s’haurà d’especificar en la sol·licitud si la insten sols per a sí mateixes o també per a totes o algunes de les entitats que la integren.

–   Haurà   de   quedar   acreditat   que    les activitats   de les   federacions     tenen transcendència exterior i interès general, i que   són activitats  pròpies d’aquelles i no únicament activitats de les associacions integrants.

–    Particularitats:

 • La sol·licitud deurà relacionar les associacions interessades.
 • La pertinença a la federació deurà d’estar inscrita en el registre d’associacions competent amb caràcter previ.
 • La documentació que acompanya a la sol·licitud, anirà referida a cada una de les associacions interessades, així com a la federació.
 • Els requisits per a la DUP s’han de complir tant per la pròpia federació com per a cada una de les associacions integrades. En cas contrari el Ministeri de l’Interior formularà una proposta negativa de DUP.
 • Les posteriors incorporacions d’associacions a la federació declarada DUP no comporta per a les noves associacions incorporades la atribució automàtica de l’esmentada condició, pel que les noves associacions hauran de sol·licitar per sí mateixes la DUP.

 

DRETS DE LES ASSOCIACIONS DUP.

–  Utilitzar la menció DUP en tota classe de documents, a continuació de la seva denominació.

–    Gaudir de les exempcions i els beneficis fiscals que les lleis reconeguin a favor seu, en els termes i les condicions que preveu la normativa vigent.

–    Gaudir dels beneficis econòmics que les lleis estableixin a favor seu.

–  Disposar d’assistència jurídica gratuïta en els termes que prevegi la legislació específica.

 

 OBLIGACIONS DE LES ASSOCIACIONS DUP.

–  Les entitats declarades DUP estaran obligades a formular els Comptes Anuals ajustats al Pla General de Comptabilitat i a rendir comptes en el termini dels sis mesos següents a la data de tancament a l’organisme pertinent, junt amb la corresponent memòria d’activitats. Aquesta obligació s’aplicarà als exercicis econòmics que s’iniciïn amb posterioritat a la data de DUP.

–   Facilitar a les administracions públiques els informes que aquestes els requereixin, en relació a les activitats realitzades en compliment de les seves finalitats.

 

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.