Règim Especial de criteri de caixa

..
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, va publicar el passat 11 de juliol de 2013, el Projecte de Reial Decret pel qual es modifiquen, entre altres, els reglaments d’IVA, de revisió en via administrativa, de gestió i inspecció tributària i de facturació .

 

Volem destacar que el quart grup de modificacions del Projecte, obeeixen al desenvolupament reglamentari del nou Règim Especial del criteri de caixa, pel que fa a l’exercici de la inclusió i la renúncia al règim, aquesta última amb efectes per a un període mínim de tres anys .

Adscriure´s al sistema de l’IVA de caixa serà voluntari per a les empreses que actualment estiguin en el règim general de l’IVA. No obstant això, es preveu l’exclusió d´aquest régim quan el volum d’operacions durant l’any natural que realitzi el subjecte passiu superi els 2.000.000 d’euros, així com quan el total de cobraments en efectiu que realitzi respecte d’un mateix destinatari durant l’any natural superi els 100.000 euros.

Aquesta exclusió tindrà efecte en l’any immediatament posterior a aquell en què se superen aquests límits.

Els subjectes passius que optin per aquest Règim Especial hauran de fer constar en el llibre registre de factures expedides:

• Les dates de cobrament, parcial o total, de l’operació, amb indicació per separat l’import corresponent, si escau.

• Indicació del compte bancari o del mitjà de cobrament utilitzat, que pugui acreditar el cobrament parcial o total de l’operació.

D’altra banda destacar, ja que creiem d’especial rellevància, que els subjectes passius acollits a aquest règim, així com els subjectes passius NO acollits al règim especial, però que siguin destinataris de les operacions afectades pel mateix, tindran obligació d’incloure en el llibre registre de factures rebudes, la següent informació:

• Les dates del pagament, parcial o total, de l’operació, amb indicació per separat l’import corresponent, si escau.

• Indicació del mitjà de pagament pel qual es satisfà l’import parcial o total de l’operació.

Finalment i fins l´arribada del text definitiu, esmentar també, que totes les factures expedides per subjectes passius acollits al Règim Especial del criteri de caixa referents a operacions a les quals sigui aplicable el mateix, contindrà la menció “Règim Especial de criteri de caixa” .

.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.