Com enviar informació de les prestacions per atur en determinats procediments

.

El contingut i el procediment de remissió que han d’efectuar els ocupadors a l’entitat gestora de les prestacions per atur en els procediments d’acomiadament col · lectiu, i de suspensió de contractes i reducció de jornada es troba regulades en l’Ordre ESS/982/2013, de 20 de maig.

 

 

La transmissió de la informació es realitzarà via Internet, mitjançant l’aplicació Certific@2. En aquesta aplicació queda emmagatzemada la informació que remeten els ocupadors per a consulta i control del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Així, els ocupadors que adoptin mesures d’acomiadament, suspensió de contractes o reducció de jornada col · lectiva estan obligats a remetre informació. Corresponent l’obligació de fer-ho a l’empresa, organització empresarial o associació, ens, organisme o entitat pública, independentment de la seva forma jurídica, inclòs l’empresari persona física que tingui contractats a treballadors, operin en el territori nacional i tinguin assignat al seu NIF un compte de cotització, al representant legal de l’empresari o als professionals col · legiats que gaudeixin de la representació de les empreses.

Junt a la comunicació de l’acord empresarial remesa a l’autoritat laboral, s’haurà de remetre a l’entitat gestora de les prestacions per atur la següent comunicació:

– Nom o raó social de l’ocupador, codi compte cotització, NIF i domicili.

– Relació de centres de treball afectats i domicilis.

– Causes que motiven l’adopció de la mesura i si aquestes es deuen a causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció, de força major o de procediment concursal.

– Consignar si la mesura suposa l’acomiadament col · lectiu, la suspensió dels contractes o la reducció de la jornada.

– Adjuntar una relació nominal dels treballadors afectats per centre de treball, el seu número d’identificació fiscal i data d’inici de la mesura presa per l’ocupador.

– Indicar si el període de consultes ha finalitzat amb acord entre l’empresa i els representants dels treballadors.

– Nom, cognoms, NIF, adreça i telèfon del representant legal de l’empresa.

– Per a cada treballador, les mesures de suspensió o reducció de jornada:

  •  Dates d’inici i fi dels efectes entre les que s’estendrà la seva vigència.
  •  Calendari dels dies concrets de suspensió de contracte o reducció de jornada de forma individualitzada per cada un dels treballadors afectats.
  •  En cas de tractar-se de reducció de jornada, es determinarà el percentatge de disminució temporal, computada sobre la base diària, setmanal, mensual o anual, els períodes concrets en què es va a produir la reducció així com l’horari de treball diari afectat per la mateixa, durant tot el període que s’estengui la seva vigència.

 

Quan hi hagi variacions en les dades comunicades sobre l’aplicació de les referides mesures, l’empresa ha de comunicar les variacions amb caràcter previ a que es produeixin.

– S’ha d’indicar la data de la comunicació de la decisió empresarial a l’autoritat laboral sobre la mesura a adoptar un cop finalitzat el període de consultes o data de resolució de l’autoritat laboral (causes de força major) o data de la resolució judicial adoptada ( procediment concursal).

– En acomiadaments col · lectius que afectin a treballadors de 50 o més anys, la comunicació ha d’indicar normativa aplicable (DAD 16 ª. De la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social o Reial Decret 1484/2012, de 29 d’octubre, sobre les aportacions econòmiques a realitzar per les empreses amb beneficis que realitzin acomiadaments col · lectius que afectin a treballadors de cinquanta o més a us).

Procediment i termini:

A través de la pàgina web www.sepe.es s’accedirà a l’aplicació Certific@2.
Per accedir a l’aplicació cal que els usuaris disposin de el certificat digital expedit per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda o l’Autorització concedida per l’aplicació CONTRACT@.

L’enviament s’ha de fer al finalitzar el període de consultes i abans de fer-se efectives les mesures de suspensió del contracte, reducció de jornada o extinció de la relació laboral.

Fins al moment l’aplicació Certific@2 no permet l’annexat de documents, així l’ocupador haurà d’enviar a l’entitat gestora de les prestacions per desocupació l’acord empresarial utilitzant el correu electrònic que se li indiqui.

 

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.