Contracte per a la formació. Més canvis.

 

La Llei 11 /2013, de 26 de juliol en el seu art . 9 adopta noves mesures per incentivar la contractació a temps parcial amb vinculació formativa ..

.

Entre les novetats cal destacar que les empreses i autònoms que celebrin contractes de formació a temps parcial, sent les persones contractades joves desocupats menors de 30 anys, podran beneficiar-se durant un temps màxim de dotze mesos, d’una reducció de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comuns del 100 % en les empreses amb plantilla inferior a 250 persones , o el 75 % en empreses amb una plantilla igual o superior a 250 persones ..

El contracte podrà ser amb caràcter indefinit o de durada determinada i la jornada de treball no podrà ser superior al 50% de la corresponent a un treballador a temps complet comparable..

Per aplicar la reducció anterior, els treballadors han de complir algun dels requisits següents :

  1. No tenir experiència laboral o que aquesta sigui inferior a tres mesos .
  2. Procedir d’un altre sector d´activitat, en els termes que es determinin reglamentàriament .
  3. Ser desocupat i estar inscrit ininterrompudament en l’oficina d’ocupació almenys dotze mesos durant els divuit anteriors a la contractació
  4. No tenir títol oficial d’ensenyament obligatori , títol de formació professional o de certificat de professionalitat .

.

El treballador haurà d’acreditar haver cursat formació en els sis mesos anteriors a la celebració del contracte o compatibilitzar l’ocupació amb la formació. Aquesta formació no ha d’estar vinculada al lloc de treball objecte del contracte i podrà ser formació acreditable oficial o promoguda pels serveis públic d’ocupació o formació en idiomes o tecnologies de la informació i comunicació, amb una durada mínima de 90 hores en còmput anual ..

Les empreses que vulguin acollir-se a aquesta mesura, no podran haver adoptat, en els sis mesos anteriors a la celebració del contracte acomiadaments improcedents. Aquesta limitació afecta únicament a les extincions produïdes a partir del 24 de febrer del 2013 i per a la cobertura d’aquells llocs de treball del mateix grup professional que els afectats per l’extinció i per al mateix centre o centres de treball ..

L’empresa ha de mantenir el nivell d’ocupació assolit amb el contracte formatiu, almenys, un període equivalent a la durada del contracte amb un màxim de dotze mesos des de la seva celebració. En cas de no complir aquest requisit, s’haurà de procedir al reintegrament dels incentius.

.                                                       ASSESSORIA A BARCELONA

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.