Donacions a favor d´entitats no lucratives

.

En l’actualitat és possible gaudir de beneficis fiscals per la realització de donacions a favor de fundacions i altres entitats no lucratives , així com per la subscripció de convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general..
Per això és important que les persones físiques o jurídiques , coneguin el règim fiscal de les organitzacions no lucratives a les quals efectuen aportacions per col · laborar en el compliment de les finalitats d’interès general de l’entitat .

 

.
En primer lloc és important conèixer les diferents fonts d’ingressos de les entitats i el seu benefici fiscal..

. .

Les aportacions o rendes obtingudes més freqüents són :.

  • Donacions (quan algú transmet gratuïtament una cosa que li pertany a favor d’una altra persona que ho accepta ) o Donatius ( regal o cessió amb fins benèfics o humanitaris) , tant dineraris , de béns o de drets.
  • Quotes d’afiliació.
  • Convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general.
  • Subvencions.
  • Rendes obtingudes per entitats sense fins lucratius que procedeixin d’explotacions econòmiques desenvolupades en compliment del seu objecte o finalitat específica.

.

La implicació fiscal de cada aportació en línies generals és la següent :.

La realització de donatius , permet amb caràcter general , una deducció en la quota de l’Impost sobre Societats i una desgravació en l’ Impost sobre la Renda de les Persones Físiques .

La col·laboració econòmica en activitats d’interès general, permet amb caràcter general , descomptar com a despesa deduïble , en l’Impost sobre Societats , la quantia total de l’ajuda econòmica prestada .

D’acord amb l’article 17 de la Llei 49/2002 , de 23 de desembre , de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge , donaran dret a practicar les deduccions previstes als següents donatius , donacions i aportacions irrevocables , pures i simples , realitzades a favor de les entitats acollides a aquest règim especial :

a ) Donatius i donacions dineraris , de béns o de drets .
b ) Quotes d’afiliació a associacions que no es corresponguin amb el dret a percebre una prestació present o futura .
c ) La constitució d’un dret real d’usdefruit sobre béns , drets o valors , realitzada sense contraprestació .
d) Donatius o donacions de béns que formin part del Patrimoni Històric Espanyol , que estiguin inscrits en el Registre general de béns d’ interès cultural o inclosos en l’Inventari general a què es refereix la Llei 16/1985 , de 25 de juny , del Patrimoni Històric Espanyol.
e) Donatius o donacions de béns culturals de qualitat garantida en favor d’entitats que persegueixin entre les seves finalitats la realització d’ activitats museístiques i el foment i difusió del patrimoni històric artístic .

Deducció de la quota de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:

D’acord amb l’article 19 de la Llei 49 /2002, Els contribuents de l’ Impost sobre la Renda de les Persones Físiques tenen dret a deduir de la quota íntegra el 25 per 100 de la base de la deducció .

Deducció de la quota de l’Impost sobre Societats :

D’acord amb l’article 20 , de la Llei 49 /2002, els subjectes passius de l’ Impost sobre Societats tindran dret a deduir de la quota íntegra , minorada en les deduccions i bonificacions previstes en els capítols II , III i IV del títol VI de la Llei 43/1995 , de 27 de desembre , de l’Impost sobre Societats , el 35 per 100 de la base de la deducció determinada . Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes es poden aplicar en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius .

.

Justificació dels donatius , donacions i aportacions deduïbles :.

D’acord amb l’article 24 de la Llei 49/2002 , l’efectivitat dels donatius , donacions i aportacions deduïbles es justificarà mitjançant certificat expedit per l’entitat beneficiària , amb els requisits que s’estableixin reglamentàriament .

L’entitat beneficiària haurà de remetre a l’Administració Tributària , en la forma i en els terminis que s’estableixin reglamentàriament, la informació sobre les certificacions expedides .

La certificació a què es fa referència en els apartats anteriors ha de contenir, almenys, els següents extrems :

a) El número d’identificació fiscal i les dades d’identificació personal del donant i de l’entitat donatària .
b ) Menció expressa que l’entitat donatària es troba inclosa en les regulades a l’article 16 de Llei 49/2002 .
c) Data i import del donatiu quan aquest sigui dinerari .
d) Document públic o un altre document autèntic que acrediti el lliurament del bé donat quan no es tracti de donatius en diners .
e) Destinació que l’entitat donatària donarà a l’ objecte donat en el compliment de la seva finalitat específica .
f ) Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació , sens perjudici del que estableixen les normes imperatives civils que regulen la revocació de donacions .

 

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.