Què cal saber per crear una associació d’àmbit Català?

 

.

 

Una associació generalment es crea quan una agrupació de persones s’uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense ànim de lucre, una finalitat comuna d’interès general o particular. Per fer-ho, es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics, amb caràcter temporal o indefinit.

Una associació pot dur a terme activitats econòmiques accessòries o subordinades a llur finalitat, sempre i quan els rendiments es destinin a la seva finalitat.

El principi no lucratiu es plasma principalment en la prohibició que el patrimoni sigui repartit entre els associats. L’associació pot obtenir beneficis de les seves activitats però no pot repartir-los entre els socis. Els beneficis que s’obtinguin de les activitats que organitzi l’associació hauran de repercutir en altres activitats.

 .

Quantes persones han de formar una associació?

Una associació ha d’estar formada per tres o més persones.

 .

Quins òrgans de govern ha de tenir una associació?

Una associació ha de tenir com a mínim:

  • Una Assemblea General de tots els socis: és l’òrgan de govern sobirà de l’associació.
  • Una Junta de Govern o Junta directiva: ha de tenir l’estructura que es determini als estatuts i és la que administra i representa l’associació. Generalment consta de:

a)      President

b)      Secretari

c)       Tresorer

d)      Vocals

 .

Quins passos cal seguir per crear una associació?

  • El primer pas és constituir l’associació.

Per a formalitzar l’associació cal que es reuneixin tots els membres fundadors i redactin l’acta fundacional de l’associació.

– Acta fundacional de l’associació : Document privat en el qual els socis fundadors acorden  la voluntat de constituir una associació, l’aprovació dels Estatuts i l’elecció de la Junta Directiva.

– Estatuts de l’associació: Els Estatuts són les normes per les quals s’ha de regir l’associació, i com a tal poden ser modificats i integrats. Han de servir a les finalitats proposades en la seva constitució i adaptar-se al màxim a la realitat de l’associació, hi ha de constar les activitats que es proposa dur a terme.

  • Tot seguit s’ha d’inscriure l’associació al Registre General de Dret i d’Entitats Jurídiques  (Departament de Justícia).

Aquest òrgan porta el registre de les associacions de règim general. En queden excloses, perquè tenen registres específics, les associacions polítiques , religioses, esportives de competició oficial i les professionals que regulen drets laborals (sindicats i patronals). És una inscripció a efectes de publicitat.

Documentació necessària, que s’ha de presentar al Registre General de Dret i Entitats Jurídiques, per constituir l’associació:

–          Formulari de sol·licitud

–          Acta fundacional de l’associació (originals)

–          Estatuts de l’associació (originals)

El procediment es pot fer presencial o telemàticament.

  • Un cop l’associació estigui inscrita provisionalment al Registre de Dret i Entitats Jurídiques, es pot obtenir un NIF provisional a les Delegacions d’Hisenda.

El NIF és un document necessari per tal de poder iniciar l’activitat de l’associació.

La documentació que cal presentar a Hisenda és:

  1. Model 036  emplenat, Cens del contribuent.
  2. Còpies dels documents presentats al Departament de Justícia (estatuts, acta fundacional i sol·licitud)
  3. Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa el Model 036 (que ha de ser un dels socis fundadors de l’associació).

Un cop tenim ja els estatuts ja inscrits i retornats pel registre, podem sol·licitar el NIF definitiu, aportant còpia de la resolució d’inscripció.

 .

Quines son les obligacions fiscals d’una associació?

Això anirà en funció de l’activitat de l’associació i ho informarem a hisenda mitjançant el model 036, cens d’obligacions tributàries.

Impostos dels quals s’hauria de donar d’alta:

–          Impost d’activitats econòmiques IAE

–          Impost sobre el valor afegit IVA, si pertoca.

–          Impost sobre societats IS, també si pertoca: graven les rendes de l’activitat econòmica.

Generalment les associacions estan parcialment exemptes. O sigui, els ingressos per donacions, quotes sòcies, subvencions.. estan exempts i els ingressos derivats de l’activitat econòmica no, gravant a un tipus impositiu del 25%.

Les entitats declarades d’Utilitat Pública i acollides al règim fiscal de la Llei 49/02, estan obligades a presentar-lo sempre i tenen un tipus impositiu del 10%.

–          Impost de la renda de les persones físiques: Les associacions si veuran afectades quan estan obligades a retenir i a ingressar a hisenda les retencions que facin.

–          Declaració d’operacions amb tercers model 347, si cal.

–          Declaració de donacions rebudes model 182, aquelles acollides a la Llei 49/2002 i que rebin donacions.

 .

Quin són els deures comptables d’una associació?

Les associacions declarades d’utilitat pública, les que reben periòdicament ajuts econòmics de les administracions i les que recorren a la captació pública de fons per finançar-se, tenen el deure d’elaborar i donar transparència als comptes anuals fent-los públics.

Dins dels sis mesos següents a l’acabament de l’any, s’haurà de fer la rendició dels comptes anuals al Departament de Justícia, en funció d’allò que disposa el Pla Comptable i les corresponents normes fiscals.

Ens podem trobar en dues situacions:

 –          Entitats obligades a presentar el IS: en aquest cas s’ha de dur una comptabilitat d’acord amb el que disposa el Pla Comptable per les entitats sense ànim de lucre, formada pel llibre diari, l’inventari i comptes anuals.

–          Entitats no obligades a presentar el IS: Han de portar almenys un llibre de caixa on es detallin ingressos i despeses.

A banda, els altres llibres que s’han de dur son:

–          Llibre d’actes

–          Llibre o registre d’associats

–          Llibre o registre de voluntaris, si ni han.

  .

Quina és la normativa relativa als aspectes esmentats d’associacions d’àmbit català?

 –          Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya

–          Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

–          Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

 .

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

 

Tags:
This site is registered on wpml.org as a development site.