Renda 2015. Alguns canvis

 

                                

Iniciat el termini per a la presentació de la declaració de la Renda 2015, destaquem alguns dels canvis més significatius d’aquesta campanya.

 

 

Rendiments del treball

.

Per 2015 s’elimina la reducció general de 2.652 euros per obtenció de rendiments del treball. En el seu lloc hi ha una nova despesa deduïble de 2.000 euros.

Les persones aturades que hagin trobat un nou treball que impliqui un canvi de residència podran incrementar l’import inicial en 2.000 euros més, l’any del canvi de residència i el següent.

Les persones amb discapacitat es poden desgravar entre 3.500 i 7.750 euros, depenent del grau de discapacitat.

Mentre la rebaixa de 3.700 euros per a les rendes netes del treball que no superin els 11.250 euros es manté, desapareix la reducció fiscal per als treballadors actius majors de 65 anys.

Amb caràcter general, continuen exemptes de tributació les indemnitzacions obligatòries determinades per l’Estatut dels Treballadors, però fins a l’import màxim de 180.000 euros.

 

Deducció per lloguer d’habitatge habitual

 

La deducció estatal per lloguer d’habitatge habitual desapareix per als contractes de lloguer posteriors al 31/12/2014. No obstant això, els inquilins d’habitatges llogats amb contractes anteriors a 2015 poden seguir deduint el 10,05% de les quantitats satisfetes- quan la base imposable de la renda sigui inferior a 24.107,20 euros- mentre el contractes segueixi vigent.

Per als propietaris d’habitatges que perceben rendiments de capital immobiliari desapareix la rebaixa en funcions de l’edat de l’inquilí del 100%, passant a existir una reducció única del 60% per al rendiment net declarat.

Es manté el dret de desgravació en 2015 per la compra d’habitatge habitual per als immobles adquirits abans del 2013 sempre que s’hagi deduït per aquest habitatge el 2012 o en anys anteriors. La deducció és del 15% amb un límit de 9.040 euros.

D’altra banda, les imputacions de renda immobiliàries de nombrosos immobles es veuran afectades, ja que generaran una renda del 2% del valor cadastral dels immobles urbans no arrendats ni afectes a activitat econòmica (excepte habitatge habitual i el sòl no edificat). Únicament generaran una renda del 1,1% els immobles el valor cadastral dels quals hagi estat revisat en els deu últims anys.

 

Plans de pensions

 

Queda reduïda la quantitat que es pot aportar en aquests productes a 8.000 euros i sempre que no superin el 30% dels rendiments del treball i activitats econòmiques. Les aportacions realitzades pels cònjuges – quan perceben rendiments del treball o activitats econòmiques inferiors a 8.000 euros- augmenten a 2.500 euros.

Ja no hi ha la reducció del 40% relativa al rescat de plans de pensions en forma de capital.

En el supòsit de contingències (jubilació, incapacitat laboral, atur, dependència o mort) ocorregudes entre el 2011 i 2014, la reducció del 40% només podrà ser aplicada a les prestacions percebudes fins a la finalització del vuitè exercici següent a aquell en què va succeir la contingència.

Per contingències en 2010 i anys anteriors, el coeficient reductor únicament es podrà aplicar a les prestacions que es percebin en forma de capital fins al 31 desembre 2018.

 

Guanys i pèrdues patrimonials

.

A partir del 2015 tots els guanys i pèrdues patrimonials- incloses les generades en menys d’un any- queden integrades a la base de l’estalvi. El que comporta l’aplicació de tipus impositius més baixos.

Per plusvàlues inferiors a 6.000 euros el tipus impositiu serà del 19,5%; entre 6.000 i 50.000 euros és del 21,5% i per als imports que superen els 50.000 euros de 23,5%.

 

Altres retallades, deduccions i reduccions

.

– La reducció dels rendiments generats en més de dos anys o irregulars passa del 40 al 30%.

– Desapareix l’exempció de 1.500 euros anuals per dividends i participacions en beneficis.

– Els contribuents que realitzin donatius a entitats acollides a la Llei 49/2002, podran desgravar un 50% dels primers 150 euros donats i un 27,5% de la resta d’aportacions. Aquest percentatge augmentarà fins a una 32,5% si la quantitat donada a una mateixa entitat no disminueix en cada un dels últims tres anys.

– Les aportacions a partits polítics i quotes de afiliació comporten una reducció d’un 20%, limitada a una base màxima de 600 euros.

– Finalment destacar, noves deduccions de la quota diferencial de l’IRPF a favor de treballadors, pensionistes, aturats o autònoms integrats en una família nombrosa o amb ascendents o descendents discapacitats a càrrec. L’import és de 1.200 euros anuals i de 2.400 euros per a famílies nombroses especials

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.