voluntaris

..

.

Fa un temps vàrem publicar un bloc (enllaç) sobre la Llei del Voluntariat a Catalunya.

Vist que diferents entitats s’han interessat en com s’han de dur a terme els plans de voluntariat i de quina manera s’han d’incorporar els voluntaris als diferents programes de voluntariat que organitzen les entitats, hem cregut adient donar un seguit de consells, recollits de diferents publicacions i de les diferents experiències que ens hem trobat, de com organitzar el voluntariat a la nostra entitat, en la línia del que marca l’esmentada Llei.

Qualsevol entitat, per petita que sigui, pot tenir un pla de voluntariat, i el que cal és escriure allò que es fa i sistematitzar-ho.

Es tracta de donar a conèixer al voluntari l’entitat, la seva missió, les principals característiques de la seva organització i del seu funcionament. Cal fer una exposició de motius de perquè es fa el pla i quins son els objectius que pretén. I a partir d’aquí s’anirà establint les bases del voluntariat, la seva captació, l’acollida i orientació, la seva incorporació, el seguiment, el reconeixement, l’avaluació i la desvinculació.

Deures de les entitats a tenir en compte al pla de voluntariat:

a)      Disposar d’un pla de voluntariat o de participació que reculli els aspectes relatius a la gestió dels voluntaris dins de l’entitat: Cal escriure i clarificar processos bàsics com: quins perfils de voluntariat ens cal? quines son les tasques que duran a terme? cóm farem la captació de voluntaris i quina serà la seva acollida? quin seguiment durem a terme de les tasques que realitzin? quins seran els seus responsables i cóm fidelitzarem la seva participació de cara al futur?.

El document ha de reflectir com funciona el pla, la descripció de com s’estan fent les coses i ha de ser un model d’intencions de com s’han de fer les coses. Serà un document viu que permeti anar incorporant els canvis per a reflectir la realitat de cada moment.

b)      Disposar d’un pla de formació o d’un itinerari formatiu dels voluntaris de l’entitat: Ajudar en segons quins projectes no és només una qüestió de voluntat, sinó d’habilitats. Hi ha segons quines tasques que per molt que tinguem bona predisposició, si no hi ha un mínim de coneixements no es podran realitzar satisfactòriament. La formació prevista potser una formació inicial bàsica i, si s’escau, una formació pensada per a poder desenvolupar la tasca específica que se li encomani. La formació és un dret del voluntari que pot ajudar a desenvolupar millor les seves tasques a banda de fer-lo créixer personalment.

c)      Facilitar informació sobre la missió i l’estil de treball de l’entitat de voluntariat a fi de garantir un encaix correcte entre les aspiracions de l’entitat i les del voluntari: Col·laborar amb algun projecte implica participar amb la finalitat d’ajudar, d’una manera lliure i personal, i per l’organització és un element important a l’hora de realitzar un programa de voluntariat ja que cal que el temps dedicat pels voluntaris sigui de màxima utilitat, tant per a la pròpia persona com per a l’organització.

Normalment d’entrada es fa una entrevista prèvia a l’acceptació de la sol·licitud del voluntari, a fi efecte valorar la idoneïtat de la persona i de decidir a quin programa de voluntariat s’incorpora. Un cop es decideix la seva alta com a voluntari cal signar el full de compromís, gestionar l’assegurança, donar-lo d’alta a la base de dades dels voluntaris i lliurar-li un manual de voluntari (si existeix).

d)      Nomenar una persona com a responsable de la coordinació dels voluntaris de l’entitat de voluntariat: En funció del programa al que s’hagi incorporat el voluntari, serà més o menys necessari un acompanyament durant els primers dies i caldrà un responsable per fer-ho. A banda, aquest haurà de fer el seguiment de que les accions previstes es duguin a terme i detectar problemes que puguin sorgir.

e)      Formalitzar la vinculació amb el voluntari per mitjà del full de compromís corresponent: entre el voluntari i l’entitat de voluntariat social s’acorda i es signi un document que estipuli els drets i deures que es reconeixen mútuament. Entre els acords del compromís hi ha que desenvoluparà les seves funcions de forma lliure i gratuïta i responsable, la tasca que es durà a terme, la durada, drets i deures, procés de formació, entre d’altres.

f)       Mantenir, si escau, un registre en què constin inscrits els voluntaris de l’entitat de voluntariat, una descripció mínima de l’activitat que duen a terme i qualsevol dada que pugui facilitar la certificació posterior de llur activitat: una base de dades en què constin les seves dades personals, les seves habilitats, les dates i horaris de contribució, saber si és en seu o desplaçats, i també si són voluntaris periòdics o puntuals.

g)      Assegurar els riscos derivats de l’activitat que duu a terme el voluntari i la responsabilitat civil de les accions esmentades en tot moment, i assegurar també les mesures de seguretat i salut d’acord amb la normativa vigent: és un dret del voluntari el fet d’ésser cobert dels riscos derivats de l’activitat que du a terme com a voluntari i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat. Aquests drets dels voluntaris comporten a la pràctica per a les entitats una doble obligació en relació amb les assegurances, la de disposar d’una assegurança d’accidents i d’una altra de responsabilitat civil.

h)      Garantir l’exercici del voluntariat d’acord amb el que consta en el full de compromís

i)        Complir els deures que s’estableixin per reglament.

j)        Facilitar la participació dels voluntaris en el disseny i l’execució dels programes d’acció voluntària que es vulguin desenvolupar.

.

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.