Treballadors desplaçats

 

 

 

Com a norma general, els treballadors que es desplacen a treballar a altres països, estaran sotmesos a la legislació de Seguretat Social del país on realitzen el seu treball, sigui l’activitat per compte d’altri o per compte propi.

No obstant això, quan es tracta de trasllats temporals se’ls pot mantenir la legislació espanyola de Seguretat Social.

.

 

Quan es produeix el desplaçament inicial i independentment del règim a què pertanyen el treballador, caldrà realitzar el tràmit de sol·licitud, sempre que es  prevegi que el trasllat o desplaçament serà inferior a 1 any.

Per als treballadors que exerceixen una activitat per compte aliè al servei d’una empresa a Espanya i són desplaçats per la mateixa a realitzar el seu treball en el territori d’un altre país comunitari i els treballadors que exercint normalment una activitat per compte propi a Espanya es desplacin temporalment a realitzar l’activitat a un altre país comunitari, sol·licitaran davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social, l’expedició del formulari E-101 “Certificat de legislació aplicable”. Aquest tràmit es realitzarà mitjançant la presentació del model TA.300 VEURE AQUÍ.

En el formulari E-101 es certifica que el treballador continua sotmès a la legislació espanyola de Seguretat Social durant el desplaçament a un país membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu o a Suïssa i com a conseqüència, està exempt de cotitzar a la Seguretat Social del país respectiu.

Cal que a més d’aquest formulari, el treballador disposi de la targeta sanitària europea en vigor, per poder rebre l’assistència sanitària al país d’ocupació.

Si transcorregut el període màxim del desplaçament inicial de dotze mesos, el treballador per compte d’altri o per compte propi han de continuar exercint la seva activitat en l’altre país, l’empresa o treballador per compte propi han de sol·licitar una pròrroga ordinària del manteniment de la legislació espanyola de Seguretat Social.

També és possible sol·licitar aquesta pròrroga quan no s’ha esgotat el període màxim del desplaçament inicial però es preveu que l’estada en l’altre país serà superior al temps que resta per exhaurir el termini màxim, i inferior a dotze mesos.

Aquesta pròrroga s’ha de demanar mitjançant el formulari E-102 davant la Tresoreria General de la Seguretat Social i persisteix l’obligació que el treballador de disposar a la targeta sanitària europea per rebre l’assistència sanitària al país d’ocupació.

El període de la pròrroga no podrà ser superior a dotze mesos.

Existeixen altres pròrrogues, que poden donar-se en les següents circumstàncies:

-Quan des de l’inici del desplaçament es prevegi que aquest serà superior a dotze mesos.

-Si transcorregut el període autoritzat en el desplaçament inicial es preveu que l’estada en l’altre país serà superior a dotze mesos.

-Si transcorregut el període màxim de la primera pròrroga (dotze mesos) el treballador ha de continuar la seva estada a l’altre país.

-Si no ha esgotat el període màxim de la primera pròrroga i la seva estada en l’altre país serà superior al temps que li resti per a completar els dotze mesos.

-Quan es tracti de treballadors de mitjans de comunicació o de línies aèries desplaçats als països amb què s’han establert acords excepcionals.

-Per regularitzar la situació dels treballadors desplaçats que en el moment del seu desplaçament no van sol·licitar la tramitació del procediment o que aquest ha estat incorrecte.

Encara que no hi ha establert legalment un límit de temps, com a norma general, aquest període no pot sobrepassar els cinc anys, tenint en compte els autoritzats en el desplaçament inicial (E-101) i la pròrroga ordinària (E-102).

 

Enumerem altres desplaçaments:

.

Treballadors que exerceixen una activitat per compte d’altri o per compte propi en el territori de dos o més estats membres.

Es pot aplicar, segons exerceixin l’activitat per compte d’altri o per compte propi respectivament als següents grups de treballadors:

-Als artistes quan van de gira pels diferents països comunitaris.

-Als toreros amb residència a Espanya, quan contractats per empresaris espanyols o per empresaris estrangers efectuen corregudes de bous en altres països comunitaris.

-Als esportistes que participen en les competicions esportives que se celebren en països membres.

-Als treballadors que per motiu de la seva feina hagin de fer constants viatges a altres empreses ubicades al territori dels països membres, sempre que l’exercici d’aquesta activitat impliqui la inclusió en el Sistema de Seguretat Social d’aquest pais.

-Als treballadors que assisteixen a congressos, convencions, fires de mostres, sempre que l’exercici d’aquesta activitat impliqui la inclusió en el Sistema de Seguretat Social d’aquest pais.

-Als guies turístics.

-Els transportistes per compte propi han de tramitar la sol·licitud dels seus desplaçaments a través del formulari E-101 en aplicació de l’article 14bis.2 del Reglament CEE 1408/71.

-Treballadors que exerceixen simultàniament una activitat per compte d’altri i una activitat per compte propi en el territori de diferents Estats membres.

-Treballadors al servei de les missions diplomàtiques o oficines consulars i personal domèstic privat al servei d’aquests treballadors.

-Agents Auxiliars de les Comunitats Europees.

-Funcionaris inclosos en el règim general

-Funcionaris de règims especials

-Treballadors desplaçats a les delegacions de les comunitats autònomes a Brussel·les.

-Treballadors de l’Institut Cervantes.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.