ONGD – Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament

 

 .

Les fundacions o associacions privades sense ànim de lucre que tenen entre les seves finalitats la cooperació internacional per al desenvolupament, es coneixen com les ONG de Desenvolupament (ONGD).

.

Aquestes ONGD treballen en pro i per a la defensa dels drets humans – inclòs l’accés a l’educació, a l’aigua o a la salut-, enfortiment de la democràcia, creixement inclusiu i l’assistència a països afectats per emergències.

.

La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo -AECID- gestiona fons públics que destina a la cooperació per al desenvolupament a través de diferents actors, entre els quals es troben les ONGD, les quals han d’estar inscrites en el seu Registre Públic. Per això han d’acreditar el compliment de les condicions que estableix l’article 32 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i els articles 5 i 7 del Reglament del Registre d’ONGD, aprovat pel Reial Decret 193/2015 de 23 de març.

.

La inscripció en aquest registre, malgrat ser potestativa, constitueix una condició indispensable per rebre de les administracions públiques ajuts i subvencions computables com a ajuda oficial al desenvolupament (art. 33 de la Llei), alhora que permet accedir als incentius fiscals previstos.

.

Les ONGD inscrites en aquest registre públic, gaudeixen d’un règim fiscal i d’uns incentius aplicables a les aportacions efectuades a les mateixes, regulats en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i els incentius fiscals al mecenatge, sempre que aquestes organitzacions tinguin la forma jurídica (fundació o associació) i compleixin amb els requisits exigits.

.

Les activitats de cooperació per al desenvolupament tenen la consideració d’activitats d’assistència social a efectes del gaudi de l’exempció prevista en l’article 20, apartat u, nombre 8 de la Llei de l’IVA.

.

Les aportacions efectuades per persones físiques i jurídiques a ONGD, incloses en la Llei 49/2002, donaran dret al gaudi dels incentius contemplats en aquesta Llei. El benefici fiscal consisteix en una deducció que s’aplicarà en IRPF (donant persona física), o en l’Impost de Societats (donant persona jurídica).

.

Per la seva banda, les entitats beneficiàries, hauran internament de gestionar les donacions rebudes i declarar-les a l’Administració Tributària mitjançant el model informatiu 182, on es detallen les dades dels donants i l’import donat.

.

Les associacions inscrites a l’AECID estan acollides a la Llei 49/2002 sempre que optin per l’aplicació d’aquesta llei davant l’Administració tributària mitjançant un model censal. De totes maneres, encara que no es presentés el model 036, s’entendria acollida i gaudiria dels incentius fiscals i hauria de complir igualment amb els requisits.

Entre aquests requisits, està:

-L’obligació de presentar i declarar en l’Impost de Societats totes les seves rendes, exemptes i no exemptes.

-I l’obligació de presentar una memòria econòmica.

A nivell català, tenim l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) que és l’organisme de la Generalitat de Catalunya responsable de gestionar les polítiques de cooperació al desenvolupament i acció humanitària.

La Llei catalana 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, estableix a l’article 31 la creació del Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament (Registre d’ONGD), amb caràcter públic.

En aquest Registre es poden inscriure totes les entitats amb seu social o delegació i estructura permanent a Catalunya, que vulguin rebre de la Generalitat de Catalunya ajudes o subvencions computables com ajuda oficial al desenvolupament, i és un requisit indispensable per rebre ajuts i subvencions de la Generalitat.

Les ONGD que vulguin accedir a qualsevol ajut o subvenció de les administracions públiques han d’estar inscrites en el Registre d’ONGD de la ACCD o en el de l’AECID.

 .

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

 

 

 

 

Tags:
This site is registered on wpml.org as a development site.