Llei 49/2002, Règim Fiscal Entitats sense afany de lucre

.

Un dels aspectes més complexos que afecten a les organitzacions no lucratives és que tenen un règim fiscal especial previst en la Llei 49/2002.

Aquesta Llei té per objecte regular el règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i regular els incentius fiscals al mecenatge. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per mecenatge la participació privada en la realització d’activitats d’interès general.

També és important conèixer el règim fiscal que s’aplica a les aportacions que altres persones, físiques i jurídiques, destinen a les organitzacions no lucratives per col·laborar en el compliment de fins d’interès general.

Les entitats que tinguin dret a acollir-se poden triar fer-ho o no. En cas de no voler acollir-se al règim fiscal especial, els és aplicable la normativa fiscal general i, pel que fa a l’impost sobre societats, la de les “entitats parcialment exemptes”.

.

Qui es pot acollir?

En línies generals:

• Les fundacions.

• Les associacions declarades d’utilitat pública.

• Federacions esportives espanyoles, les d’àmbit autonòmic.

• Algunes organitzacions no governamentals de desenvolupament

• Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a què es refereixen els paràgrafs anteriors.

.

Quins requisits han de complir?

• Que persegueixin finalitats d’interès general, com ara, entre altres, els de defensa dels drets humans, de les víctimes del terrorisme i actes violents, els d’assistència social i inclusió social, cíviques, educatives, culturals, científiques, esportives, sanitàries, laborals.

• Que hi dediquin a la realització de les esmentades finalitats almenys el 70 per 100 dels seus ingressos.

• Que l’activitat realitzada no consisteixi en el desenvolupament d’explotacions econòmiques alienes al seu objecte o finalitat estatutària.

• Que els fundadors, associats, patrons, entre d’altres, no siguin els destinataris principals de les activitats.

• Que els càrrecs de l’entitat siguin gratuïts.

• Que, en cas de dissolució, el seu patrimoni es destini a una entitat d’igual naturalesa.

• Que estiguin inscrites en el registre corresponent.

• Que compleixin les obligacions comptables.

• Que compleixin les obligacions de rendició de comptes que estableixi la seva legislació específica.

• Que elaborin anualment una memòria econòmica.

.

Com es sol·licita?

L’acolliment a la Llei s’ha de sol·licitar per escrit a Hisenda.

El requisit comú i previ per acollir-se als beneficis fiscals en tots els impostos serà la presentació de declaració censal (model 036) en l’Agència Estatal d’Administració Tributària..

.

BENEFICIS FISCALS

Quines rendes estan exemptes de l’Impost sobre Societats?

Estan exempts els ingressos i les rendes que procedeixin de:

Activitat pròpia del seu objecte o finalitat estatutària. Sense explotació econòmica

• Els donatius rebuts.

• Les quotes d’associats, col·laboradors o benefactors.

• Les subvencions.

• Les procedents del seu patrimoni, com per exemple, interessos, dividends, lloguers.

Activitat pròpia dels seu objecte o finalitat estatutària. Amb explotació econòmica

• Assistència social.

• Serveis d’hospitalització o d’assistència sanitària.

• Investigació científica i desenvolupament tecnològic.

• Béns declarats d’interès cultural

• Organització de representacions musicals, coreogràfiques, teatrals, cinematogràfiques o circenses.

• Parcs i altres espais naturals protegits de característiques similars.

• Ensenyament i de formació professional, en tots els nivells i graus del sistema educatiu.

• Organització d’exposicions, conferències, col·loquis, cursos o seminaris.

• Elaboració, edició, publicació i venda de llibres, revistes, fullets, material audiovisual i material multimèdia.

• Prestació de serveis de caràcter esportiu a persones físiques que practiquin l’esport.

• Les explotacions econòmiques d’escassa rellevància.

.

En aquelles rendes que no estiguin exemptes, el tipus impositiu serà reduït del 10%.

Si bé aquest règim especial ofereix més avantatges fiscals, com a contrapartida també té un nivell molt més exigent pel que fa a les obligacions de l’entitat, com ara la obligació de confeccionar i presentar, una memòria econòmica a on es detalli l’origen de les rendes i l’aplicació de les despeses.

Les entitats que estiguin sotmeses al règim fiscal de la llei 49/2002, hauran de presentar en tots els casos la declaració per l’Impost de Societats.

.

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD):

Estaran exemptes:

• Les transmissions oneroses d’elements patrimonials.

• Les operacions societàries.

• Els actes jurídics documentats.

Impost sobre Béns Immobles (IBI):

Estaran exempts de l’impost els béns, amb l’excepció dels afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l’Impost de Societats.

.

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE):

Les entitats estaran exemptes de l’impost per les explotacions econòmiques a què fa referència l’article 7 de la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i d’incentius fiscals al mecenatge.

.

.

BENEFICIS FISCALS PER A LES APORTACIONS I DONACIONS A LES ENTITATS:

.

En l’àmbit de l’IRPF:

Dona dret a una deducció del 25% sobre les quantitats donades.

Els donatius realitzat a entitats no incloses en la Llei 49/02 donen dret a un 10% de les quantitats donades.

.

En l’àmbit de l’IS:

Dona dret a una deducció del 35% sobre les quantitats donades.

Per a poder aplicar aquestes deduccions cal acreditar l’efectivitat de la donació  realitzada mitjançant un certificat expedit per l’entitat beneficiària.

La Llei de pressupostos generals de l’Estat pot establir una relació d’activitats prioritàries de mecenatge en l’àmbit de les finalitats d’interès general, així com les entitats beneficiàries,

En relació amb aquestes activitats i entitats, la Llei de pressupostos generals de l’Estat pot elevar en cinc punts percentuals, com a màxim, els percentatges i límits de les deduccions establertes en la llei.

.

.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.