Renda 2012. Contribuents no obligats a declarar.

 

Rendiments del treball

Amb caràcter general, els contribuents que hagin percebut rendes inferiors als 22.000 euros bruts anuals d’un sol pagador estaran exempts de tributar.

No obstant això, hi ha excepcions a aquesta regla general, començant pels treballadors amb més d’un pagador. En aquest cas, la suma de les quantitats percebudes del segon i següents, per ordre de quantia, no podrà superar els 1.500 euros.

El límit anterior s’estableix en 11.200 euros bruts anuals i per tant no estan obligats a declarar quan:

  • Procedeixin de més d’un pagador, si la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, superin 1.500 euros anuals.
  • S’hagin percebut pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments, llevat que aquestes últimes procedeixin dels pares per decisió judicial.
  • El pagador dels rendiments no estigui obligat a retenir (per exemple, pensions procedents de l’estranger o empleats de la llar).
  • Es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.


Rendiments de capital mobiliari i guanys patrimonials

Si només s’han obtingut ingressos a través de rendiments del capital mobiliari, el que inclou interessos de comptes corrents, no s’estarà obligat a declarar fins no superar els 1.600 euros. De la mateixa manera passa si es tracta de guanys patrimonials.


Altres rendes i rendiments

De la mateixa manera, els ingressos per rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat que no superin els 1.000 euros anuals també queden fora.

No han de declarar els que obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, del capital (mobiliari i immobiliari), d’activitats econòmiques i guanys patrimonials, subjectes o no a retenció, quan la seva suma no excedeixi els 1.000 euros bruts anuals i pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros .

En principi, estan obligats a declarar en tot cas els contribuents que tinguin dret a practicar les següents deduccions o reduccions, quan exerceixin aquest dret:

  • Deduccions per inversió en habitatge.
  • Deducció per compte estalvi-empresa.
  • Deducció per doble imposició internacional.
  • Que hagin realitzat aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat, plans de pensions, plans de previsió assegurats o mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència que redueixin la base imposable.

 

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.