Destaquem els aspectes més rellevants de la nova reforma en l’accés a la jubilació anticipada i la jubilació parcial recollits en el Reial Decret Llei 5/2013.

. . . .

Compatibilitzar la feina i la pensió

La Llei preveu que els treballadors que hagin accedit a la pensió per jubilació, en la modalitat contributiva, en arribar a l’edat legal i que acreditin els anys de cotització necessaris perquè la quantia de la pensió sigui del 100% de la Base Reguladora, poden optar a compatibilitzar l’ocupació a temps complet o parcial amb el cobrament de la pensió.

Amb independència de la jornada establerta en el contracte de treball la pensió es reduirà en una 50% i no donarà lloc a complements a mínims.

Es podrà compatibilitzar la pensió amb treballs en el sector privat, no en el públic.

És compatible la pensió amb el treball en els diferents règims de la Seguretat Social i podran optar aquells pensionistes que tinguin reconeguda la pensió  de jubilació o Retir de Classes Passives a partir del 01/01/2009.

Això obre la porta al fet que el soci segueixi prestant serveis a l’empresa una vegada que es jubili i pugui compatibilitzar la seva situació de jubilat amb la de treballador de l’empresa. La legislació no fa cap referència a què passa en aquests casos si el treballador que es jubila i manté la seva activitat és l’administrador de la societat, per la qual cosa s’entén que aquest cas segueix la norma general i podrà seguir mantenint el seu càrrec sense necessitat de nomenar un gerent.

El contracte de treball que derivi d’aquesta situació té una cotització reduïda a la Seguretat Social, de manera que el cost empresarial es redueix gairebé un terç respecte a un contracte ordinari.

Un cop finalitzada la relació laboral per compte d’altri o produït el cessament de l’activitat per compte propi, es restablirà la percepció íntegra de la pensió de jubilació.

Segueixen vigents les dues modalitats de compatibilitzar treball i pensió, ja previstes amb anterioritat a la publicació del RDLL que ens ocupa. Aquestes són:

– Els treballadors que hagin complert l’edat  i reuneixin els requisits per causar dret a la pensió de jubilació, sempre que es produeixi una reducció de la jornada de treball compresa entre un mínim del 25% i un màxim del 50%, podran accedir a la jubilació parcial sense necessitat de la celebració simultània d’un contracte de relleu. Els percentatges indicats s’entenen referits a la jornada d’un treballador a temps complet comparable.

– La percepció de la pensió de jubilació és compatible amb la realització de treballs per compte propi sempre que els ingressos anuals totals no superin el salari mínim interprofessional, en còmput anual.

.

Jubilació anticipada

Queden establertes dues modalitats d’accés a la jubilació anticipada: 1. – La derivada del cessament per causa no imputable al treballador.

Requisits:

 • Es podrà accedir amb quatre anys, màxim, de bestreta a l’edat ordinària de jubilació.
 • Estar inscrits a l’oficina d’ocupació com a demandant durant un termini de sis mesos mínim immediatament anteriors a la data de la sol · licitud de la jubilació.
 • S’exigeixen 33 anys cotitzats.
 • Que l’acomiadament, individual o col · lectiu, hagi estat objectiu per causes econòmiques, tecnològiques, organitzatives o de producció. Per resolució judicial, conforme a l’art. 64 de la Llei 22/2009. Per mort, jubilació o incapacitat de l’empresari individual, o l’extinció de la personalitat jurídica del contractant o l’extinció motivada per l’existència de força major constatada per l’autoritat laboral.
 • En el cas d’acomiadaments objectius per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció s’exigeix ​​l’acreditació del cobrament efectiu de la indemnització o la presentació de demanda judicial.

2. – Les derivada de la voluntat de l’interessat.

Requisits:

 • Es podrà accedir amb dos anys, màxim, de bestreta a l’edat ordinària de jubilació.
 • Acreditar un període mínim de cotització efectiva de 35 anys.
 • Que l’import de la pensió a percebre sigui superior a la quantia de la pensió mínima que correspondria a l’interessat per la seva situació familiar al compliment dels 65 anys d’edat.

Segueix vigent la possibilitat de jubilació als 60 anys a aquelles persones que van tenir la condició de mutualista de la seguretat Social abans del 01/01/1967.

.

Jubilació parcial

Qui reuneixi els requisits exigit per accedir a aquesta modalitat de jubilació, haurà de reduir la seva jornada de treball entre un 25% i un màxim del 50% sense necessitat de la celebració simultània d’un contracte de relleu.

Sempre que amb caràcter simultani es celebri contracte de relleu, els treballadors a temps complet podran accedir a la jubilació parcial quan reuneixin els següents requisits:

 • L’edat per accedir-hi serà de 63 anys l´any 2027. L’ampliació es farà de forma progressiva d’acord al quadre de l’article 7 apartat 1 del RDL 5/2013.
 • S´ha d´ acreditar un període mínim d’antiguitat a l’empresa de 6 anys immediatament anteriors a la data de jubilació parcial.
 • El període mínim de cotització exigit passa a ser de 33 anys.
 • Les bases de cotització de treballador rellevista no podrà ser inferior al 65% de la mitjana de les bases de cotització dels sis últims mesos del període de base reguladora de la pensió de jubilació parcial.
 • El treballador rellevista haurà de romandre a la plantilla de l’empresa fins, com a mínim, dos anys després de la jubilació definitiva del rellevat. Si aquest requisit no es compleix l’empresa haurà de retornar l’import de la pensió que va cobrar el jubilat parcial.
 • Durant el període de gaudi de la jubilació parcial, empresa i treballador cotitzen per la base de cotització que hagués correspost de seguir treballant aquest a jornada completa. Aquest augment en la cotització del 50% actual fins al 100% es farà de forma gradual d’acord amb l’escala de l’article 7 apartat dos del RDL. Arribant al 100% el 2022.
 • S’amplia el col · lectiu de persones que poden accedir a la jubilació parcial als socis treballadors o de treball de cooperatives.

Es continuarà aplicant la regulació de la pensió de jubilació vigent abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, a les pensions de jubilació que es causin abans de 1 gener 2019 en els següents supòsits:

– Persones que la relació laboral s’hagi extingit abans l’1 d’abril de 2013.

– Persones que extingeixin la seva relació laboral abans de l’1 abril 2013 o després, però com a conseqüència d’ERO, convenis col · lectius, acords col · lectius d’empresa o decisions en procediments concursals, aprovats, subscrits o declarats abans l’1 d’abril de 2013.

– Persones que hagin accedit a la jubilació parcial abans del 1 abril 2013 o ho facin després com a conseqüència de convenis col · lectius o acords col · lectius previs a aquesta data.

Queden modificats els contractes a temps parcial i de relleu. Li donarem tractament en un altre bloc exclusiu.

 

Acomiadaments col · lectius que afectin treballadors de cinquanta o més anys en empreses amb beneficis.

Queda modificada la Llei 27/2011 sobre les aportacions econòmiques a l’Estat d’empreses amb beneficis que realitzin acomiadaments col · lectius en processos iniciats a partir de 01-01-2013.

És un nou requisit que el percentatge dels treballadors acomiadats de cinquanta o més anys sobre el total d’acomiadaments sigui superior al percentatge que els treballadors d’aquesta edat representen sobre el total de la plantilla de l’empresa. Si aquesta norma no es compleix s’exigeix ​​que no tinguin beneficis durant dos anys consecutius durant sis anys, els dos previs a la mesura i els dos posteriors.

Les quanties a abonar també queden modificades i s’eleven a la suma de l’import de les prestacions per desocupació, subsidis i cotitzacions socials corresponents als treballadors de més de 50 anys afectats per les mesures de regulació d’ocupació. Per al càlcul del subsidi, la quantitat serà un cànon derivat de totalitzar sis anys de prestació més les seves cotitzacions socials. La quantitat a abonar anirà del 60 al 100% de la quantitat resultant, tenint en compte el nombre de treballadors de l’empresa, el seu percentatge de beneficis sobre els ingressos i finalment, el percentatge de persones de més de 50 anys que, sobre el total d’acomiadaments, extingeixen la seva relació laboral.

No s’haurà d’abonar la quantitat esmentada quan els treballadors afectats majors de 50 anys siguin re col·locats en els sis mesos següents a l’extinció de la relació laboral.

.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

2 comments on “Nova reforma en l´accés a la jubilació.

 1. Hola,

  Allò de que “podran optar aquells pensionistes que tinguin reconeguda la pensió a partir del 01/01/2009”, auquest requisit temporal s’aplica només a les classes pasives, oi? En el RDL només veig aquest requisit a la Disposició Addicional 3ª, la qual parla de les classes pasives. Per tant, per a la resta, la compatibilitat seria possible amb independència del moment en el què es va causar la pensió, sempre i quan es compleixin els requisits: 100% de la base reguladora, jubilació a l’edat ordinària corresponent, correcte?

  Salutacions.

  1. Efectivament, és compatible la pensió amb el treball en els diferents règims de la Seguretat Social i només podran optar aquells pensionistes que tinguin reconeguda la pensió de jubilació o Retir de Classes Passives a partir del 01/01/2009.

   Moltes gràcies.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.