Declaracions informatives III. Model 720

.

El proper 30 d’abril de 2013, finalitza el termini per a la presentació del model 720. Aquest model és una presentació informativa a la qual queden obligades les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en el territori de persones o entitats no residents i les entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei 58/2003, que siguin titulars de béns i drets situats a ll’estranger.e béns i drets situats a l’estranger.

.

.

El model 720 queda regulat a l’Ordre HAP/72/2013 de 30 de gener. El titular, representant, autoritzat, beneficiari, persona o entitat amb poders de disposició o titular real, tindrà l’obligació d’informar dels comptes en entitats financeres, valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtingudes a l’estranger i béns immobles i drets sobre béns immobles també situats a l’estranger.

No hi ha obligació a informar cap bé d’aquells grups en què la suma dels béns que l’integren no superi els 50.000 euros.

Aquests grups són tres:

Comptes corrents, d’estalvi, imposicions a termini, comptes de crèdit i qualsevol altre compte o dipòsit dinerari.

Valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger.

– Béns immobles i drets sobre aquests situats a l’estranger.

Per exemple, una persona resident en territori espanyol que és titular d’un compte a l’estranger amb saldo a 31 de desembre de 47.000,00 euros, unes accions per valor de 21.000,00 euros dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger i un immoble també a l’estranger amb valor d’adquisició de 49.000,00 euros. En aquest cas, no haurà de presentar declaració del model 720 per no arribar cap dels tres blocs als 50.000,00 euros. S’ha de comprovar que el saldo mitjà del compte bancari en l’últim trimestre no superi tampoc els 50.000,00 euros, ja que si el superés, si quedaria obligat a la presentació per aquest grup.

.

Què es declara respecte a cada un dels grups?

1.-Comptes corrents, d’estalvi, imposicions a termini, comptes de crèdit i qualsevol altre compte o dipòsits dinerari.

Hi ha l’obligació de presentar la declaració quan els saldos a 31 de desembre superin, conjuntament, els 50.000,00 euros i / o els mitjans de l’últim trimestre.

Per emplenar la declaració és necessari conèixer la raó social i domicili de l’entitat bancària o de crèdit, la identificació completa dels comptes, la data d’obertura, els saldos dels comptes a 31 de desembre i el saldo de l’últim trimestre.

Un cas que pot donar lloc a dubtes en aquell matrimoni resident en territori espanyol, en règim de guanys que té comptes a l’estranger per valor superior de 50.000 euros. En aquest cas hi ha obligació d’informar dels comptes i del nombre de titulars. Així, s’informarà de valor total sense prorratejar indicant el nombre de participació de cada un dels titulars.

No tenen obligació de declarar les persones jurídiques i altres entitats residents en territori espanyol que tinguin registrats en la seva comptabilitat els béns i drets a l’estranger dels que són titulars.

Així, altre supòsit a aclarir és un compte bancari a l’estranger amb saldo de 140.000,00 euros el 31 de desembre. De les que són titulars una entitat resident (70% = 98.000,00 euros) que la té registrada en la comptabilitat i una persona física ressent (30%= 42.000,00 euros).

La persona física haurà de presentar la declaració. Informar les dades del compte amb un saldo a 31 de desembre de 140.000,00 euros i indicant que la seva participació és del 30%.

2.-Valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger.

Es declaren els valors o drets representatius de la participació en qualsevol tipus d’entitat jurídica, els valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis i els valors aportats per a la seva gestió o administració a qualsevol instrument jurídic, incloent fideïcomisos o masses patrimonials que puguin actuar en el tràfic econòmic que a 31 de desembre superin, conjuntament, els 50.000,00 euros.

Per emplenar la declaració serà necessari la raó social o denominació de l’entitat jurídica, del tercer cessionari o de la institució d’inversió col · lectiva, i el seu domicili. El saldo a 31 de desembre, nombre de classe d’accions i participacions, valors, el valor de rescat el 31 de desembre en el cas de les assegurances de vida i altres dades en funció del producte.

No hi ha obligació de declarar els plans de pensions contractats a l’estranger mentre no es produeixi el cobrament de la pensió a manera de renda temporal o vitalícia.

Tampoc hi ha l’obligació de declarar les opcions sobre accions. 

3.-Béns immobles i drets sobre aquests situats a l’estranger.

Béns immobles i drets sobre aquests situats a l’estranger dels que sigui titular el 31 de desembre de cada any o de qualsevol moment de l’any que superin, conjuntament, els 50.000,00 euros.

Per donar correcte compliment a la declaració s’ha d’informar de la identificació de l’immoble i la seva tipologia, adreça completa, data d’adquisició, valor d’adquisició. Si s’ha perdut la condició de titular a 31 de desembre ha d’incorporar el valor i la data de transmissió de l’immoble o dret.

.

S´ha de presentar el model 720 cada any?

Un cop presentada la primera declaració del model 720, la presentació en anys successius només es realitzarà quan en relació amb una o diverses de les obligacions declarades, es produeixi un increment superior a 20.000,00 euros respecte del que va determinar la presentació de l’última declaració .

.

Com i quan s’ha de presentar el model?

La presentació de model 720 s’efectuarà per via telemàtica a través d’Internet.
Com hem indicat a l’inici d’aquesta bloc, per l’exercici 2012 el termini finalitza el 30 d’abril de 2013, però en els anys successius el termini per a la presentació anirà del 01 de gener al 31 de març.

.

Hi ha sanció per no presentar el model 720?

La sanció mínima per la falta de presentació del model dins de termini en el cas que s’incompleixin les tres obligacions o grups d’informació, seria de 30.000,00 euros. En el supòsit que s’incompleixi una sola obligació d’informació, s’imposarà la sanció mínima de 10.000,00 euros.

Addicionalment a les sancions derivades de la manca de presentació de la declaració informativa, l’incompliment de l’obligació comporta la pèrdua de la prescripció fiscal. Això té com a conseqüència la qualificació del patrimoni no declarat. En cas de ser descobert per l’Administració Tributària és qualificada com a guany de patrimoni no justificada, subjecta al tipus progressiu d’IRPF o al tipus de l’Impost de Societats.

Només en cas que es pugui demostrar que els béns no declarats es van adquirir amb rendes declarades o amb anterioritat a l’adquisició de la residència fiscal a Espanya, s’evitaria la qualificació de guany patrimonial no justificada.

Finalment creiem important destacar que en cas de presentació del model 720 respecte a qualsevol de les obligacions d’informació, l’Agència Tributària podria comprovar si els béns o drets declarats es corresponen amb rendes susceptibles d’haver estat declarades. Si es comprova que tenen l’origen en rendes no declarades es podria regularitzar acord amb la normativa vigent.

.

.

 ASSESSORIA A BARCELONA

 SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.