Renda 2012. Dietes i assignacions per a despeses de viatge


Segons l’art. 9 del Reglament d’IRPF, estan exempts i per tant no han de tributar, les despeses de locomoció, manutenció i estada si compleixen els següents requisits:

Despeses de locomoció.

Són aquelles quantitats destinades per l’empresa a compensar les despeses de desplaçament del treballador fora de la fàbrica, taller, oficina o centre de treball per a la realització del seu treball en un lloc diferent. Mai el desplaçament de casa a la feina.

  • En cas d’utilitzar transport públic la quantitat exempta és l’import total que es justifiqui mitjançant factura.
  • En un altre cas, l’import de 0,19 euros per quilòmetre recorregut, més despeses de peatges i aparcaments.

 

Despeses de manutenció i estada.

Són aquelles quantitats destinades per l’empresa a compensar les despeses de manutenció i estada en restaurant, hotels i altres establiments d’hostaleria que siguin meritats en municipis diferents del lloc de treball habitual del treballador i diferent del que constitueixi la seva residència.

  • Si existeix pernocta:

Les despeses d’estada exemptes seran aquelles que es justifiquin.

En el cas de conductors de vehicles dedicats al transport de mercaderies per carretera, no necessiten justificació si l’import de les despeses d’estada no supera 15 euros / dia, en desplaçaments nacionals, o de 25 euros / dia en desplaçaments a l’estranger.

Les despeses de manutenció queden exempts 53,34 euros / dia en territori espanyol i de 91,35 euros / dia en desplaçaments a l’estranger.

  • Si no hi ha pernoctació:

La quantia exempta serà de 26,67 euros / dia en territori espanyol i de 48,08 euros / dia en desplaçaments a l’estranger.

 

Cal destacar que en el cas que el desplaçament i permanència sigui per un període continuat superior a 9 mesos, les quantitats percebudes no s’exceptuen de gravamen.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.