Novetats en el procediment del reconeixement de les exempcions d’IVA que afecten les entitats no lucratives

.  

Arrel de les importants modificacions introduïdes a La Llei 17/2012, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013,  les excepcions d’IVA passen a ser automàtiques per a totes aquelles entitats que compleixin amb els requisits establerts.

Anteriorment al 2013, les entitats que volien aplicar alguna de les exempcions específiques de les entitats no lucratives o bé per les quotes als socis o bé pel reconeixement del caràcter social, havien de demanar el reconeixement previ a l’Agència Tributària.

La nova normativa suprimeix el requisit de reconeixement previ del caràcter social de l’entitat per part de l’Administració Tributària.

Per tant, estaran exemptes de forma automàtica totes les entitats que compleixin els requisits necessaris per ser considerades entitats de caràcter social.

Aquests requisits són:

  • No haurà de tenir finalitat lucrativa. Els beneficis que es puguin obtenir, caldrà que els reinverteixin en les mateixes finalitats socials.
  • Els càrrecs de president, patró o representant legal hauran d’ésser gratuïts i no podran tenir interès en els resultats econòmics de l’explotació per ells mateixos o mitjançant altres persones.
  • Els socis o partícips, els seus cònjuges o parents consanguinis, fins al segon grau inclòs, no podran ser els destinataris principals de les activitats exemptes ni gaudir de condicions especials en la prestació dels serveis (aquest requisit, però, no s’exigeix en tots els casos, només en el dels serveis culturals).

 

Les entitats que compleixin amb aquestes condicions, hauran d’aplicar la exempció a:

  • Tots els serveis d’ assistència social regulats a l’article 20.1.8 Llei IVA com ara la protecció a la infància i la joventut, l’assistència a la tercera edat, l’educació especial i assistència a persones amb minusvàlues, l’assistència a minories ètniques, a refugiats i asilats, a transeünts, a persones amb càrregues familiars no compartides, l’acció social comunitària i familiar, l’assistència a ex-reclusos, la reinserció social i prevenció de la delinqüència, l’assistència a alcohòlics i toxicòmans i la cooperació al desenvolupament.
  • Els serveis prestats a persones físiques que practiquen l’esport o l’educació física, esmentats a l’article 20.1.13 llei IVA, independentment de qui sigui el destinatari de la factura.
  • Els serveis prestats de caire cultural regulats a l’article 20.1.14 de la Llei de l’IVA. Dins d’aquesta exempció s’inclouen tots aquells serveis culturals relacionats amb les activitats de biblioteca i arxius, visites a museus, galeries d’art, pinacoteques, jardins botànics, parcs zoològics i parcs naturals, representacions teatrals, musicals, coreogràfiques, audiovisuals i cinematogràfiques, i finalment a les exposicions i similars.

 

Pel que fa a l’exempció per els serveis prestats als socis, l’exempció automàtica s’haurà d’aplicar per les quotes d’associats que tinguin establertes estatutàriament les entitats no lucratives amb objectius socials de naturalesa política, sindical, religiosa, patriòtica, filosòfica, filantròpica o cívica, sempre que els socis no percebin a canvi prestacions de serveis diferents a les fixades en els seus estatuts (article 20.1.12 de la Llei de l’IVA).

Entitats que tinguin part de les seves activitats exemptes – Llei de la Prorrata

La Llei de l’IVA estableix que els subjectes passius d’aquest impost, només es podran deduir l’IVA suportat a les compres de béns i serveis quan aquests s’utilitzin en vendes o serveis en les quals s’hi repercutirà l’IVA. Per tant, si part dels seu ingressos o operacions estan exempts, apareix una restricció en el dret de deducció de l’IVA suportat que s’aplica quan una entitat repercuteix l’IVA només en una part dels béns i serveis que lliura.

La quantificació de la part d’IVA que podrà deduir vindrà donada pel que s’anomena “regla de prorrata”.

 Per calcular-la, s’haurà de fer una fracció a on es posarà:

  • Al numerador, la base imposable de totes les operacions que donen dret a deducció, és a dir, de les factures que l’entitat emeti subjectes a IVA.
  • Al denominador, la base imposable de totes les operacions, tan les subjectes com les exemptes (per exemple, quotes i altres ingressos exempts).

 

D’aquesta fracció obtindrem el percentatge a aplicar, el qual s’haurà de multiplicar pel total de quotes d’IVA suportades, per saber quin import es podrà incloure com a deduïble en les  liquidacions d’IVA.

Les entitats que no facturin cap servei que quedi fora de l’àmbit d’aquestes exempcions, o sigui, que tot el que facturen és exempt d’IVA, passaran a ser consumidors finals i no tindran cap possibilitat de recuperar o deduir-se l’IVA suportat a les seves compres.

.

 

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.