Conveni Especial Becaris

.

A la disposició final quarta del RDL 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l’envelliment actiu, es modifiquen termes i condicions del R1493/2011 i que afecten al conveni especial dels becaris.

Per aquest motiu cal la modificació del post que es va publicar, ajustant-lo a la nova normativa vigent.

 

Al Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre es regulen els termes i condicions per tal de procedir a la integració en el Règim General de la Seguretat Social dels becaris o, segons disposa el Reial Decret, de les persones que participen en programes de formació finançats per entitats o organismes públics o privats, vinculats a estudis universitaris o de formació professional i que incloguin la realització de pràctiques formatives en empreses, institucions o entitats i no tinguin caràcter purament lectiu.

També queda regulada la possible subscripció de conveni especial amb la Tresoreria General de la Seguretat Social per part que les persones que amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial Decret s’haguessin trobat en la situació regulada per aquest, per tal de permetre el còmput de cotització pels períodes de formació realitzats abans d’aquesta data, fins a un màxim de dos anys.

Per poder sol · licitar el conveni especial és necessari acreditar haver participat en programes de formació. Serà necessària una certificació expedida per l’organisme o entitat que va finançar el programa.

D´ acreditar més de dos anys de participació en programes, només es tindran en compte els dos últims.

La data límit per sol · licitar el conveni especial és el 31 de desembre de 2014.

La base de cotització per determinar la quota serà la mínima vigent en el Règim General de la Seguretat Social que correspongui als períodes en què s’acrediti haver participat en els programes de formació que es volen cotitzar.

L’abonament de l’import total a cotitzar es pot fer mitjançant un pagament únic o mitjançant pagament fraccionat en un nombre de mensualitats igual al triple d’aquelles per les quals es formalitzi el conveni.

Es poden acollir també aquelles persones que haguessin participat en programes de formació de naturalesa investigadora anteriors al 4 de novembre de 2003, data d’entrada del Reial decret 1326/2003, de 24 d’octubre, pel qual es va aprovar l’Estatut Becari d’Investigació.

La sol · licitud del conveni especial s’ha de presentar davant la Tresoreria General de la Seguretat Social mitjançant l’imprès TA0040.

.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.