La Declaració Responsable per a Fundacions

 

La Llei 7/2012 modifica la normativa relativa a les fundacions catalanes, i en el seu article 12 es va introduir la figura de la declaració responsable com una de les novetats més importants.

A continuació explicarem quines són les seves formalitats i requisits i en quins supòsits les fundacions estan obligades a formalitzar aquesta declaració responsable.

Addició de l’article 332-13 al Codi Civil: Declaració Responsable

.

La declaració responsable és un document subscrit pels patrons d’una fundació on declaren sota la seva responsabilitat que els acords adoptats reuneixen els requisits legals establerts, que disposen dels informes i documents que així ho acrediten i que són beneficiosos per a la fundació.

Aquesta figura està adreçada a garantir un exercici responsable del càrrec de patró a l’hora de prendre decisions i de justificar que les operacions que es vulguin dur a terme convenen a l’interès de la fundació de tal forma que aquests s’impliquin més i que coneguin més i millor les activitats i el funcionament de la fundació de la que en formen part.

Amb la normativa anterior necessitaven d’autorització prèvia del Protectorat de la Generalitat, però amb la nova regulació ja no la necessiten, ja que aquesta autorització prèvia s’ha vist substituïda per la declaració responsable del patronat.

L’adopció i la formalització de les declaracions responsables és un dels actes que expressament estan recollits a la normativa com a indelegables per part del patronat.

Queda preservades però les garanties d’inspecció i supervisió del Protectorat de la Generalitat respecte del correcte exercici del dret de fundació.

.

Quins poden ser les actes o contractes que poden requerir d’una declaració responsable?, per exemple:

– Abans de formalitzar un contracte laboral o professional amb un patró a fi efecte de justificar que la contractació és beneficiosa per a la fundació i que respon a criteris del mercat laboral o professional.

– Situacions de persones que treballen a la fundació i que posteriorment entren a formar part del patronat.

– Encàrrecs de tasques recurrents

– Quan es donin circumstàncies excepcionals que impedeixin complir el deure de reinversió: per acreditar les necessitats de l’acte de disposició i les raons que justifiquin la no reinversió.

– Operacions amb patrons i/o operacions vinculades en situacions de conflicte d’interessos.

.

Els requisits i formalitats que ha de complir la declaració responsable són els següents:

  • L’adopció de declaracions responsables pel patronat ha d’ésser acordada amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la fundació.
  • Prèviament  a l’adopció de l’acord sobre la declaració responsable, els patrons han de disposar dels informes exigits per la llei i de la resta d’informació rellevant.
  • En l’acta de la reunió i en els certificats que deixin constància d’aquests acords s’ha de fer constar el sentit del vot dels patrons. També s’han d’adjuntar a la declaració responsable les objeccions a la contractació que hagi formulat qualsevol dels membres del patronat competent en la mateixa acta o en un escrit separat.
  • Les declaracions responsables s’han de formular d’acord amb un model normalitzat i acreditar mitjançant un certificat signat pel secretari amb el vistiplau del president.

– Actualment el Protectorat disposa de tres models normalitzats de declaració responsable.

 – S’han de signar per tots els patrons que han adoptat els acords.

 – Els models normalitzats de les declaracions responsables del patronat s’han de presentar al protectorat en el termini d’un mes a comptar de la data en què el patronat l’hagi acordada, juntament amb una còpia dels informes que escaiguin abans d’executar l’acte o atorgar el contracte que és objecte de la declaració responsable.

  • Amb posterioritat a la comunicació de la declaració responsable al Protectorat de la Generalitat cal tenir en compte les següents obligacions:

– La realització de l’acte o contracte objecte de la declaració responsable s’ha d’acreditar davant del Protectorat, amb la presentació del document que el formalitzi, en el termini de dos mesos a comptar des de la data en què s’ha presentat la declaració responsable al protectorat.

  • La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

 

Pel que fa a la responsabilitat dels patrons derivada de les declaracions responsables la llei 7/2012  regula de forma expressa que:

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol manifestació, dada o document que consti en una declaració responsable o que l’acompanyi comporten, amb l’audiència prèvia del patronat, la denegació de la facultat d’atorgar l’acte o contracte.

Els patrons que facin constar en acta llur vot contrari resten exempts de la responsabilitat que en pugui derivar.

El fet de realitzar operacions subjectes a declaració responsable, sense haver-la adoptada i presentada prèviament, és un dels supòsits d’inspecció regulats a la normativa de fundacions.

.

.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.