Contracte per a la formació.

 

Una de les modalitats de contracte de treball que ha patit més modificacions en les últimes reformes laborals per tal de donar-los impuls, han estat els contractes per a la formació. 

En aquest post intentarem resumir les característiques actuals d’aquests contractes.

El contracte per a la formació i l’aprenentatge té per objecte la qualificació professional dels treballadors, formació que  poden alternar amb l’activitat laboral retribuïda a una empresa.

Es poden subscriure amb treballadors majors de setze anys i menors de vint-i-cinc- també amb menors de trenta anys fins que la taxa d’atur es situï per sota del 15% – aquests treballadors no poden tenir qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació .

El límit màxim d’edat no serà d’aplicació quan el contracte es concerti amb persones amb discapacitat.

La durada mínima del contracte serà d’un any i la màxima de tres. Per conveni col · lectiu es poden establir durades de contracte diferents, sense que la durada mínima pugui ser inferior a sis mesos ni la màxima de tres anys. En el cas de celebrar contractes per temps inferior al màxim permès, es poden celebrar fins a dues pròrrogues del mateix, la durada de cada pròrroga  no pot ser inferior a sis mesos.

Un cop s’hagi complert amb la durada màxima del contracte per a la formació, el treballador no podrà ser contractat sota aquesta modalitat per la mateixa o diferent empresa, per a la mateixa activitat laboral o ocupació objecte de la qualificació professional associada al contracte, però si per a una diferent.

Quan en l’empresa el treballador hagi exercit el lloc de treball, objecte del contracte de formació, per temps superior a dotze mesos, no podrà celebrar-se aquest contracte.
És imprescindible que l’activitat laboral exercida pel treballador a l’empresa estigui relacionada amb les activitats formatives.

El temps de treball efectiu, que serà complementat amb l’activitat formativa, no podrà ser superior a:

75% el primer any.

85% el segon i tercer any, de la jornada màxima prevista en Conveni Col · lectiu d’aplicació o a la jornada màxima legal.

L’activitat formativa podrà realitzar-se segons els dos supòsits següents:

A) Contractes per a la formació i l’aprenentatge, subscrits des del 13 de febrer de 2012, en els quals el treball efectiu a realitzar està relacionat amb un títol de formació professional o certificat de professionalitat i hi ha centres de formació disponibles per impartir.

L’activitat formativa s’inicia prèvia sol · licitud de l’empresa al Servei Públic d’Ocupació.

Podrà realitzar-se a:

  • Centres de formació autoritzats pels Serveis Públics d’Ocupació.
  • Centres que imparteixen formació per la obtenció de Certificats de Professionalitat.
  • Centres que imparteixen formació per la obtenció de títols de Formació Professional.

B) Contractes per a la formació i l’aprenentatge, subscrits des del 31 d’agost de 2011 fins 31-12-2013, en els quals el treball efectiu a realitzar no està relacionat amb un títol de formació professional o certificat de professionalitat i no hi han centres de formació disponibles per impartir.

La formació pot donar-se a:

  • L’empresa directament quan els continguts formatius estiguin validats pel Servei Públic d’Ocupació Estatal.
  • Centres autoritzats pel Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Pel que fa als incentius per a la contractació, les empreses tindran dret, durant tota la vigència del contracte a una reducció del 100% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per Contingències Comuns, Accidents de Treball i Malalties Professionals, Desocupació, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional per a empreses amb menys de 250 treballadors. Si l’empresa té treballadors amb una xifra major o igual a 250, la reducció serà del 75%.

També es bonificarà el 100% de les quotes dels treballadors a la Seguretat Social durant tota la vigència del contracte.

Si al finalitzar la durada del contracte per a la formació és transformat en indefinit, es tindrà dret a una reducció en la quota empresarial a la Seguretat Social de 1.500 euros / any durant tres anys. En cas de dones, la reducció serà de 1.800 euros / any.

Per poder acollir-se a aquests incentius no podrà trobar-se en les causes d’exclusió previstes en la secció 1a del capítol I de la Llei 43/2006.

Altres característiques a destacar:

– La retribució del treballador es fixarà en proporció al temps de treball efectiu, d’acord amb el que estableix Conveni Col · lectiu sense que, en cap cas, pugui ser inferior al salari mínim interprofessional.

– L’acció protectora de la Seguretat Social del treballador contractat per a la formació comprendrà totes les contingències, situacions protegides i prestacions, inclòs atur. També es tindrà dret a la cobertura del FOGASA.

– Si al finalitzar el contracte per a la formació el treballador continua a l’empresa, no podrà concertar-se un nou període de prova i la durada del contracte haurà de contemplar-se a efectes d’antiguitat a l’empresa.

.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.