Incentius a la contractació de persones amb discapacitat

.

Destaquem els incentius a la contractació, sense entrar a tractar els requisits que han de complir empresa i treballador, ni les característiques específiques d´aquests contractes. 

 

CONTRACTES INDEFINITS

 • Bonificacions en les quotes empresarials a la Seguretat Social:

 

Treballadors discapacitats sense discapacitat severa: Homes i dones

 1. Menors de 45 anys 4.500 euros / any 5.350 euros / any.
 2. Majors de 45 anys 5.700 euros / any 5.700 euros / any.

Treballadors discapacitats amb discapacitat severa: Homes i dones

 1. Menors de 45 anys 5.100 euros / any 5.950 euros / any.
 2. Majors de 45 anys 6.300 euros / any 6.300 euros / any.

Si la contractació es realitza a temps parcial, la quantia de la bonificació es reduirà en funció al que estableix l’article 2.7 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, segons redacció donada per l’article 6.dos de la Llei 27 / 2009, de 30 de desembre (BOE de 31 de desembre).

CONTRACTES TEMPORALS

 • Bonificacions en les quotes empresarials a la Seguretat Social:

 

Treballadors discapacitats sense discapacitat severa: Homes Dones

 1. Menors de 45 anys 3.500 euros / any 4.100 euros / any.
 2. Majors de 45 anys 4.100 euros / any 4.700 euros / any.

Treballadors discapacitats amb discapacitat severa: Homes Dones

 1. Menors de 45 anys 4.100 euros / any 4.700 euros / any.
 2. Majors de 45 anys 4.700 euros / any 5.300 euros / any.

 

Si la contractació es realitza a jornada parcial, la bonificació es reduirà en funció al que estableix l’article 2.7 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre), segons redacció donada per l’article 6.dos de la Llei 27/2009, de 30 de desembre (BOE de 31 de desembre)..

 

CONTRACTES PER A LA FORMACIÓ I L’APRENENTATGE DE PERSONES AMB DISCAPACITAT.

.

 • Les empreses tindran dret, a una reducció del 100% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comuns, així com les corresponents a accidents de treball i malalties professionals, desocupació, fons de garantia salarial i formació professional, corresponents a aquests contractes, si el contracte es realitza per empreses la plantilla sigui inferior a 250 persones, o del 75%, en el supòsit que l’empresa tingui una plantilla igual o superior a aquesta xifra .
 • Així mateix, en els contractes per a la formació celebrats o prorrogats segons el que disposa el paràgraf anterior, es bonificarà el 100% de les quotes dels treballadors a la Seguretat Social durant tota la vigència del contracte, incloses les seves pròrrogues.


CONTRACTES EN PRÀCTIQUES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

.

 • Subvenció per a l’adaptació de llocs de treball, eliminació de barreres o dotació de mitjans de protecció personal, sempre que la seva durada sigui igual o superior a dotze mesos.
 • Les empreses tindran dret a una reducció, durant la durada del contracte, a temps complet o parcial, del 50% de la quota empresarial de la Seguretat Social corresponent a les contingències comunes.

CONTRACTES DE TREBALL D’INTERINITAT PER SUBSTITUIR BAIXES PER INCAPACITAT TEMPORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

.

 • Es tindrà dret a una bonificació del 100% de les quotes empresarials a la Seguretat Social, incloses les d’accident de treball i de malalties professionals, i en les aportacions empresarials de les quotes de recaptació conjunta.

.

 

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.