La Regla de la Prorrata a l ‘IVA

Aquelles entitats que (sense estar exemptes d’IVA per no ser considerades de caràcter social) repercuteixen l’IVA en les seves operacions, però que part de les seves activitats estan exemptes (formació, etc..), han d’aplicar el que s’anomena:

.

REGLA DE LA PRORRATA.

.

La regla de la prorrata funciona de la mateixa manera tant per entitats com per empreses, per tant, aquest blog va dirigit a ambdues formes jurídiques.

 .

Què és la prorrata de l’IVA?

 .

La regla de la prorrata s’aplicarà quan l’entitat realitzi de forma conjunta operacions (vendes) sotmeses a exempció d’IVA i vendes subjectes, que generin per tant el dret a la deducció de les quotes d’IVA suportat efectivament deduïble.

Quines poden ser aquestes operacions que generin o no dret a la deducció:

 • Les vendes subjectes sí que generen el dret a la deducció.
 • Les exportacions i les entregues intracomunitàries també generen el dret a la deducció, encara que l’entitat estigui obligada en aquesta operació de venda a no repercutir l’IVA aplicable en territori d’aplicació del impost.
 • Per les vendes sotmeses a exempció d’IVA no es genera el dret a la deducció de les quotes d’IVA suportat en operacions interiors.

 .

En resum, les entitats només es poden deduir l’IVA suportat a les compres de béns i serveis quan aquests s’utilitzen en vendes en les quals s’hi repercutirà l’IVA.

La quantificació de la part d’IVA que podrà deduir vindrà donada pel que s’anomena “regla de la prorrata”.

 .

 La regla de la prorrata presenta dues modalitats:

 .

La prorrata general

La prorrata general és la que s’aplica per defecte a les entitats que facturen amb i sense IVA en un mateix exercici i sempre que no procedeixi aplicar la prorrata especial.

Per calcular la prorrata, s’haurà de fer una fracció a on es posarà:

 .

BI operacions amb dret a deducció (factures que s’emeten subjectes a iva) x 100 = % iva deduïble

BI de totes les operacions subjectes + operacions exemptes

 .

El percentatge que resulti del càlcul s’arrodonirà sempre a la unitat superior .

El percentatge (prorrata) s’aplica sobre el total de l’IVA suportat en totes les compres, sense tenir en compte si les compres s’utilitzaran en operacions en les quals posteriorment es repercutirà IVA, o no, obtenint així l’import que es podrà finalment incloure com a deduïble en les  liquidacions.

 .

A partir de l’any 2006, les subvencions rebudes que fins llavors s’havien de tenir en compte també al numerador, ja no s’han d’incloure.

Tampoc entren dins el càlcul de la prorrata les donacions.

 .

L’IVA suportat no deduïble per l’aplicació de la regla de prorrata serà més despesa per a l’entitat.

.

.

Com es liquida cada trimestre l’impost quan s’aplica prorrata?

 .

l’IVA deduïble de les liquidacions trimestrals s’informa de la següent manera: .

 • En les tres primeres declaracions trimestrals del model 303, caldrà que apliqui sobre el total de l’IVA suportat en les compres del trimestre:
 •  o bé el percentatge que ha proposat a Hisenda si es tracta del primer any d’aplicació de la prorrata
 •  o bé el percentatge definitiu que va sortir de l’exercici anterior.
 • Aquest serà l’import que haurà d’indicar com a IVA deduïble.A la quarta declaració trimestral, com que ja es disposarà dels import definitius d’ingressos de facturació subjecta i exempta, es calcularà el percentatge definitiu de l’any, regularitzant la diferència respecte al percentatge provisional aplicat en la resta de models 303 de l’exercici.

D’aquesta manera, al final, la suma de tot l’IVA suportat deduïble ha de quadrar amb l’import que resulti de multiplicar el percentatge definitiu de IVA deduïble de l’exercici pel total de les quotes d’IVA suportades.

 .

En el model 390 s’haurà d’indicar les xifres que hem utilitzat per a calcular la prorrata definitiva, i s’haurà d’indicar si la entitat està aplicant la prorrata general o la especial.

.

.

La prorrata especial

.

Com a excepció a l’aplicació de la prorrata general, es pot sol·licitar l’aplicació de la prorrata especial:

 • de forma optativa, comunicant-ho a Hisenda mitjançant una declaració censal (model 036) a l’inici de l’activitat o bé durant el mes de desembre anterior a l’any en el quan es vol començar a aplicar.
 • o de manera obligatòria quan l’aplicació de la prorrata general representi un 20% més de deducció de la que resultaria si s’apliqués la prorrata especial.

 .

A la prorrata especial l’IVA suportat deduïble es calcula tenint en compte el destí de les compres de béns i serveis en les quals s’ha suportat. Només es podrà deduir aquest IVA de les compres o serveis que s’utilitzin en les operacions que donin dret a deduir.

Es podrà deduir:

 • La totalitat de l’IVA suportat en les compres de béns i serveis que s’hagin de fer servir en operacions subjectes.
 • No es podrà deduir cap import  de l’IVA suportat en les compres de béns i serveis destinades a les operacions exemptes.
 • Addicionalment, es podrà deduir seguint les regles de la prorrata general, l’IVA suportat en les compres de béns i serveis que es faran servir, simultàniament, en operacions subjectes i exemptes.

 .

En general, la prorrata especial s’aplica quan el subjecte passiu té dos activitats diferenciades: en una realitza operacions no sotmeses a exempció limitada, i a l’altre sector diferenciat de l’activitat les operacions no li generen el dret a la deducció.

.

.

Les entitats que no facturin cap servei que quedi fora de l’àmbit d’aquestes exempcions, o sigui, que tot el que facturen és exempt d’IVA, passaran a ser consumidors finals i no tindran cap possibilitat de recuperar o deduir-se l’IVA suportat a les seves compres.

.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.