Rendiments de capital immobiliari

.

Entre altres supòsits, tenen la consideració de rendiments del capital immobiliari aquells derivats de l’arrendament de béns immobles, llevat que simultàniament es donin les dues circumstàncies següents:

  • Que en el desenvolupament de l’activitat es compti almenys amb un local destinat exclusivament a la gestió dels immobles arrendats.
  • Que hi hagi, almenys una persona ocupada amb contracte laboral a jornada completa, per a l’exercici d’aquesta gestió.

Complint ambdues condicions, els rendiments obtinguts tindrà la consideració de rendiments econòmics.

Aquests rendiments queden regulats en els articles 22 a 24 de la LIRPF.

El càlcul del rendiment es realitza segons el següent esquema:

(+) Rendiment íntegre

(-) (Despeses deduïbles)

(-) (Reduccions)

(=) Rendiment net reduït

.

Rendiments íntegres

S’inclouen com a ingressos íntegres l’import que per tots els conceptes hagi de satisfer l’arrendatari o subarrendatari, adquirent o cessionari en els supòsits de constitució o cessió de drets o facultats d’ús o gaudi, sobre immobles rústics i urbans.
S’exclou d’entre els ingressos íntegres l’import de l’IVA.

.

Despeses deduïbles

S’inclouen les despeses necessàries per a l’obtenció dels ingressos, sempre que estiguin degudament justificats, entre d’altres:

1. Els interessos dels capitals aliens invertits en l’adquisició o millora del bé.

2. Els tributs i recàrrecs no estatals, així com les taxes i recàrrecs estatals que no tinguin caràcter sancionador.

3. Les quantitats meritades per tercers en contraprestació directa o indirecta o com a conseqüència de serveis personals, com ara els d’administració, vigilància, porteria o similars.

4. Despeses de reparació i conservació per tal de mantenir la vida útil de l’immoble.

5. Els ocasionats per la formalització de l’arrendament.

6. Els saldos de dubtós cobrament, en determinats supòsits.

7. L’import de les primes de contractes d’assegurança sobre els béns o drets productors dels rendiments.

8. Les quantitats destinades a serveis o subministraments.

9. Les quantitats destinades a l’amortització dels béns i drets. Aquesta serà el 3% sobre el major dels següents valors:

• el cost d’adquisició satisfet.

• el valor cadastral, exclòs, en tot cas, el valor del sòl.

.

Reduccions

En els supòsits d’arrendament de béns immobles destinats a habitatge, el rendiment net es reduirà en un 60% amb caràcter general.

La reducció serà del 100%, quan l’arrendatari tingui una edat compresa entre 18 i 30 anys i hagi tingut uns rendiments nets del treball o d’activitats econòmiques en el període impositiu superiors a l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM, 7.455,14 per a 2012). Aquesta reducció no és aplicable si el rendiment net és negatiu. L’arrendatari ha de comunicar anualment a l’arrendador el compliment d’aquests requisits

D’altra banda, es reduirà en un 40% el rendiment net que correspongui als rendiments nets amb un període de generació superior a dos anys i als que es qualifiquen reglamentàriament com a obtinguts de manera notòriament irregular en el temps.

.

    ASSASSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALBO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.