Procediment per a la Rendició de Comptes al Protectorat

.. ...

La presentació dels Comptes Anuals al protectorat per part de les fundacions i les associacions declarades d’Utilitat Pública, és obligatòria d’acord amb la Llei 4/2008 del llibre tercer del Codi Civil.

.

Fundacions

 

En el cas de les fundacions és el patronat  qui ha de formular els comptes, i en el termini de sis mesos a la data de tancament s’han d’aprovar. Un cop aprovats s’han de presentar al protectorat telemàticament o en suport digital, en el termini de trenta dies. La presentació telemàtica o en suport digital requereix la corresponent signatura electrònica reconeguda (es requereix un nivell 4 de seguretat). Atenció! Els certificats de la FNMT són rebutjats per l’enviament.

El contingut dels comptes anuals és:

–          Balanç de situació

–          El compte de resultats

–          L’estat de canvis en el patrimoni net

–          L’estat de fluxos d’efectiu (per a les que estan obligades)

–          La memòria econòmica

–          L’informe d’auditoria (per a les que estan obligades)

 

L’ordre JUS/281/2006 estableix les condicions per a la presentació dels comptes anuals via telemàtica:

L’ordre determina dues vies alternatives:

–          Directament per la Fundació:

  • El formulari l’ha de signar el President ó el Secretari (si és patró): per a l’obtenció de la signatura digital es pot fer mitjançant cambres de comerç, Notaris, firma professional o DNI electrònic

–          Mitjançant un professional col·legiat:

  • Amb una signatura electrònica reconeguda de col·legiat facilitat pel col·legi professional.

 

El procediment per a la presentació telemàtica ha canviat una mica respecte dels anys anteriors. Ara, millor dit, des de mitjans de març, el procediment és el següent:

–          Es fa tot en un sol document

–      El formulari dels comptes anuals (que es descarrega a l’opció de sol·licitar) inclou la taxa. La carta de pagament es genera després de la presentació o enviament. Per a professionals, que fan més d’una presentació, cal tenir en compte que per a cada entitat és necessari un formulari, ja que aquest està vinculat al pagament de la taxa.

–         Al formulari cal adjuntar la memòria i l’informe d’auditoria, si s’escau.

–        Un cop omplert el formulari i signat, s’ha d’enviar mitjançant l’oficina virtual de tràmits de la Generalitat a través de “la meva carpeta” (clicar a accés amb certificat digital). Al entrar ens haurem de registrar amb el nostre certificat.

–         L’acusament de rebuda inclou la carta de pagament de la taxa.

.

 Associacions declarades d’utilitat pública

 

En el cas de les associacions declarades d’Utilitat Pública, s’han de presentar en els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici. En aquest cas és l’òrgan de govern (junta directiva) qui ha d’elaborar els Comptes Anuals i presentar-los a l’Assemblea General d’associats per a la seva aprovació, també dins dels sis mesos següents al tancament de l’exercici. Posteriorment es fa la rendició al protectorat.

Els documents han d’estar signats per tots els membres de la Junta Directiva, malgrat també accepten la signatura del President i el vist i plau del Secretari.

Encara no s’ha establert la presentació telemàtica per a associacions declarades d’Utilitat Pública; per això es fa en paper.

El contingut dels comptes anuals és:

–          Balanç de situació

–          El compte de resultats

–          L’estat de canvis en el patrimoni net

–          L’estat de fluxos d’efectiu (per a les que estan obligades)

–          La memòria econòmica

–          L’informe d’auditoria (per a les que estan obligades)

–          La memòria d’activitats

 

Els documents en paper a presentar són:

–          Certificat de l’acord de l’Assemblea General d’aprovació dels Comptes Anuals

–          Els comptes anuals anteriorment mencionats

–          Comprovant del pagament de la taxa

Totes les associacions que rebin periòdicament subvencions o altres ajuts econòmics de les administracions públiques i les que recorrin a la captació pública de fons com a mitjà de finançament de llurs activitats, han d’elaborar en tots els casos el Comptes Anuals i fer-los accessibles al públic, tot i que només estan obligades a presentar aquests comptes anuals al Registre d’Associacions o al Protectorat les Associacions declarades d’Utilitat Pública i les Fundacions, respectivament.

 

ASSASSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.