Procediment per sol·licitar la Declaració Utilitat Pública d´una associació

 

             .

.

La DUP és el reconeixement administratiu que una associació està constituïda per assolir una finalitat d’interès general.

Podeu veure més informació sobre els requisits en el següent enllaç. VEURE

En aquest blog volem parlar del procediment a seguir per a sol·licitar el reconeixement.

 

.

Els passos a seguir son els següents:

.

Escrit de sol·licitud dirigit al Registre d’Entitats on s’especifiqui:

-Les dades d’identificació de l’entitat sol·licitant.

-Les raons per les quals l’associació vol ser declarada d’utilitat pública.

-Informe justificatiu dels objectius de l’associació per a que sigui considerada DUP, amb especial referència a les activitats que desenvolupa d’interès general.

.

La sol·licitud s’haurà d’acompanyar la següent documentació:

.

1.- Memòria de les activitats que hagi desenvolupat ininterrompudament l’associació durant els dos exercicis econòmics anuals anteriors a aquell en que es presenti la sol·licitud. A tals efectes existeix un model normalitzat. Aquesta memòria s’haurà de referir als següents punts:

.

-Organització dels diferents serveis, centres o funcions en què es diversifica l’activitat de l’associació

-Descripció de les activitats desenvolupades i dels serveis prestats durant els dos últims anys. (Aquestes activitats i aquests serveis no podran estar restringits exclusivament a beneficiar els seus associats, sinó que hauran d’estar oberts a qualsevol altre possible beneficiari que reuneixi les condicions i els caràcters exigits per l’índole dels fins de l’associació.)

-Consignació dels resultats obtinguts amb la realització d’aquestes activitats.

-Grau o nivell de compliment efectiu dels fins estatutaris

-Nombre total de beneficiaris o usuaris de les activitats o serveis que presta l’entitat, la classe i el grau d’atenció que reben i els requisits o circumstàncies que han de reunir per gaudir d’aquesta condició

-Mitjans personals de què disposa l’entitat, amb expressió de la plantilla de persona

-Mitjans materials i recursos amb què compta l’entitat, amb especial referència a les subvencions públiques i la seva aplicació

-Retribucions percebudes en els dos últims anys pels membres de l’òrgan de representació , sigui per raó del seu càrrec, sigui per la prestació de serveis diferents a les funcions que els corresponen com a tals membres de l’òrgan esmentat, amb especificació de la naturalesa laboral o mercantil de les retribucions i els fons amb càrrec als quals han estat abonades

-Nombre de socis -persones físiques o jurídiques- que integren l’associació.

-Aquesta memòria ha d’anar signada pels membres de la junta directiva

 

2.- Comptes anuals corresponent als dos últims exercicis tancats a l’exercici en curs, que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni, la situació financera i els resultats de l’entitat, signats pel president i el secretari. La documentació comptable ha d’estar integrada pel balanç de situació, el compte de resultats i la memòria econòmica. Aquests documents han d’estar adaptats a les normes del Pla general de comptabilitat i les seves adaptacions sectorials.

 

3.- Certificat de l’Agència Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social que acrediti que l’associació està al corrent de les seves obligacions fiscals i de la Seguretat Social.

 

4.- Certificat acreditatiu de l’acord de l’assemblea general pel qual s’ha aprovat la sol·licitud de la declaració d’utilitat pública, emès pel secretari amb el vistiplau del president.

 

5.- Certificat, subscrit pel secretari de la junta directiva amb el vistiplau del president, de la composició de la junta directiva actual, amb l’expressió del nom i cognoms de cada membre, el domicili, el càrrec que ocupa i la data del nomenament.

 

6.- Fotocòpia de la targeta acreditativa del NIF de l’associació.

 

La tramitació de la sol·licitud es farà al Registre d’associacions (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya) i resoldrà el Ministeri de l’Interior. És un tràmit llarg però no difícil. Des de que es comença a preparar la informació i documentació, es presenta la sol·licitud, es respon als requeriments propis de la tramitació (normalment per a cada expedient s’assigna un tècnic de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques) i es resolt, pot passar tranquil·lament mig any.

.

Obligacions de les entitats DUP

.

Dins dels sis mesos següents a l’acabament de l’any, hauran de presentar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya els comptes anuals i una memòria descriptiva de les activitats realitzades durant l’exercici.

La documentació és la següent:

  1. Balanç de situació, compte de resultats i memòria econòmica, on ha de constar clarament la situació econòmica, financera i patrimonial de l’associació, firmada per tots els membres de la Junta Directiva.
  2. Memòria expressiva de les activitats associatives firmada per tots els membres de la Junta Directiva.
  3. Certificació expedida pel secretari amb el vistiplau del president de l’acord de l’assemblea general de socis que contingui l’aprovació de la documentació esmentada als punts anteriors.

 

 

Acolliment a la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge

 

Si l’entitat sol·licitant és Declarada d’Utilitat Pública i vol aplicar el règim fiscal especial de la Llei 49/2002 ha de complir els requisits següents:

  1. Que l’entitat persegueixi finalitats d’interès general
  2. Que es destini al menys el 70% de les seves rendes a la realització de les seves finalitats.
  3. Que l’activitat realitzada no consisteixi en el desenvolupament d’explotacions econòmiques alienes a les seves finalitats estatutàries.
  4. Que els fundadors, associats i membres de l’òrgan de govern no siguin els destinataris principals de les activitats que realitza l’entitat.
  5. Que els càrrecs de membre de la Junta Directiva siguin gratuïts
  6. Que en cas de dissolució de l’entitat, la totalitat del seu patrimoni s’ha de destinar a un altre entitat considerada beneficiària de mecenatge a efectes de la llei o a entitats que persegueixin finalitats d’interès general.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.