.

 

S’ha de presentar declaració complementària en aquest Impost quan cal regularitzar situacions com les que es detallen a continuació:

Errors o omissions en declaracions ja presentades que hagin motivat, bé la realització d’un ingrés inferior al que legalment hauria correspost, o bé, la realització d’una devolució superior a la procedent.

-La pèrdua de drets a reduccions o exempcions aplicades en declaracions anteriors.

-Sol·licitud d’una devolució inferior a la liquidada en la declaració originària, quan la devolució no hagi estat efectuada per l’Administració.

.

Alguns dels supòsits en els quals hauria de presentar autoliquidació poden ser:

.

-La percepció d’endarreriments per circumstàncies no imputables al contribuent.

-Pèrdua del dret a l’exempció per reinversió en habitatge habitual.

-Canvis de residència que ocasionen la pèrdua de la condició de contribuent.

-La pèrdua de l’exempció de la indemnització per acomiadament.

-La pèrdua de l’exempció de determinades retribucions en espècie.

-La pèrdua del dret a la reducció del rendiment net de les activitats econòmiques per manteniment o creació d’ocupació.

-La recompra d’elements patrimonials que hagin originat pèrdues computades en la declaració.

.

Per realitzar una declaració complementària cal tenir una còpia de la declaració de l’exercici al qual s’imputen les rendes i ha de contenir la totalitat de les dades que hagin de ser declarades, incorporant les de nova inclusió o modificació.

Una de les causes més comunes que originen la presentació, es dóna quan es perceben endarreriments de rendiments del treball, com hem esmentat per circumstàncies justificades no imputables al contribuent. Aquestes quantitats s’han d’imputar als períodes impositius en què van ser exigibles.

Aquesta autoliquidació complementària, no comportarà sanció ni interessos de demora i es presentarà en el termini que hi ha entre la data en què es perceben els endarreriments i el final del termini immediat següent de declaracions per l’IRPF.

Com a exemple, si es perceben endarreriments entre el 01/01/2014 i l’inici del termini de presentació de la declaració de la renda de l’exercici 2014- enguany el 06/04 /2015-, la liquidació complementària s’ha de presentar abans del 30/06/2015, data en què acaba el termini voluntari per a la presentació.

Si els endarreriments es perceben amb posterioritat a l’inici del termini de presentació de la declaració de la renda del 2014, enguany el 07/04/2015, la liquidació s’ha de presentar en el termini que hi ha entre la percepció dels endarreriments i el final del termini de la declaració d’IRPF del 2015.

.

Els recàrrecs pels ingressos efectuats de forma voluntària (sense requeriment previ de l’Administració), amb posterioritat al terme del termini de declaració, tenen un recàrrec variable en funció als dies de retard.

– Recàrrec del 5 per cent, en retards de fins a tres mesos.

– Recàrrec del 10 per cent, en retards de 3 mesos i un dia a sis mesos.

– Recàrrec del 15 per cent, en retards de 6 mesos i un dia a dotze mesos.

– Recàrrec del 20 per cent més interessos de demora, per retards de més de dotze mesos.

 

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.