Quotes de socis de les entitats sense ànim de lucre

.

.

Per a les associacions, tant les declarades d’utilitat pública com les que no, un dels seus principals recursos amb què compta, són les quotes anuals dels seus membres.

Entenem per quota ordinària en la condició de soci, a una quantitat de diners que els adherits accepten abonar a l’entitat de manera regular i que no està vinculada a un ús específic, ni tampoc suposa el lliurament per part de l’entitat d’un producte o servei en contrapartida. Esporàdicament, per necessitats de l’entitat, es poden acordar aportacions extraordinàries (derrames).

Les quotes de socis poden constituir un ingrés molt important per a l’associació depenent del nombre de persones associades que tingui i de la quantia de les mateixes. Les quotes s’estableixen en els estatuts i seran aquests els que determinin les modalitats de les aportacions, tant les que periòdicament siguin exigibles (quotes pròpiament), com aquelles que es puguin acordar per afrontar situacions que haguessin sorgit de manera imprevista i que requereixin la seva aportació extraordinària. Igualment, els estatuts poden fixar modalitats estables de quotes en funció de variables de la persona afiliada (segons l’edat, la condició laboral …), o el tipus de categoria de soci (fundadors, protectors, d’honor …).

Les quotes es revisen un cop l’any i són aprovades per l’assemblea general. De la mateixa manera, una associació pot establir quotes de socis o no, sent decisió de la pròpia assemblea. Hi ha associacions que només la formen els socis fundadors i no estableixen quotes de socis.

.

A efectes fiscals, tindrem en compte les següents implicacions:

Pel que fa a l’Impost de Societats (IS), les quotes satisfetes pels associats, generalment constituiran rendes exemptes en la mesura que compleixin la condició que procedeixin de la realització del seu objecte social o finalitat específica i no derivin de l’exercici de una explotació econòmica.

Pel que fa a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), i d’acord amb les exempcions que preveu la Llei de l’IVA, en el seu article 20, u, 12º, quedaran exemptes les activitats realitzades per el compliment del seu objecte social, que tinguin per destinataris als seus associats i per les quals no es percebi una contraprestació diferent de les quotes fixades en els estatuts.

En aquest sentit, entenem quotes com aquelles quantitats percebudes per l’entitat i que constitueixen la contraprestació de les prestacions de serveis i lliuraments de béns accessoris als mateixos que s’efectuïn en interès col·lectiu dels seus membres, és a dir, a les que tots els membres tinguin dret per igual com a integrants de l’entitat per tal d’aconseguir la seva finalitat, amb independència del caràcter ordinari o extraordinari que les quotes representin.

Pel que fa a les quotes suportades d’IVA per l’entitat, cal tenir present que la concurrència d’operacions que originen el dret a la deducció (prestacions de serveis subjectes i no exemptes) i les que no generen aquest dret, com les quotes de socis , suposa que l’entitat estigui sotmesa a la regla de la prorrata per a la deducció de l’impost suportat.

Ja finalment, i relatiu a les deduccions, comentar que per a les entitats declarades d’utilitat pública i acollides als incentius fiscals de la Llei 49/2002, d’acord amb l’article 17, les quotes d’afiliació a associacions que no es corresponguin amb el dret a percebre una prestació present o futura, donen dret a practicar les deduccions previstes per als donatius i donacions realitzats a favor de les entitats sense ànim de lucre.

.

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.