Renda 2015. Dietes i assignacions per despeses de viatge

 

 

Detallem quines són, segons l’art. 9 del Reglament d’IRPF, les despeses de locomoció, manutenció i estada que es troben exemptes i per tant no han de tributar.

.

Són aquelles que compleixen els següents requisits:

 

Despeses de locomoció

 

Són aquelles quantitats destinades per l’empresa a compensar les despeses de desplaçament del treballador fora de la fàbrica, taller, oficina o centre de treball per a la realització del seu treball en un lloc diferent.

Senyalar, que no poden considerar-se com a despeses de locomoció, les quantitats destinades a cobrir el desplaçament de casa a la feina, encara que els dos llocs es trobin situats en diferents municipis.

-En cas d’utilitzar transport públic la quantitat exempta és l’import total que es justifiqui mitjançant factura.

-En un altre cas, l’import de 0,19 euros per quilòmetre recorregut, més despeses de peatges i aparcaments degudament justificats.

 

Despeses de manutenció i estada

 

Són aquelles quantitats destinades per l’empresa a compensar les despeses de manutenció i estada en restaurant, hotels i altres establiments d’hostaleria que siguin meritats en municipis diferents del lloc de treball habitual del treballador i diferent del que constitueixi la seva residència.

No s’exceptuen de gravamen les quantitats percebudes en el cas que el desplaçament i permanència sigui per un període continuat superior a 9 mesos.

 

  • Si existeix pernoctació:

 

Les despeses d’estada exemptes seran aquelles que es justifiquin.

En el cas de conductors de vehicles dedicats al transport de mercaderies per carretera, no necessiten justificació si l’import de les despeses d’estada no supera 15 euros / dia, en desplaçaments nacionals, o de 25 euros / dia en desplaçaments a l’estranger.

Les despeses de manutenció queden exempts 53,34 euros / dia en territori espanyol i de 91,35 euros / dia en desplaçaments a l’estranger.

 

  • Si no hi ha pernoctació:

 

La quantia exempta serà de 26,67 euros / dia en territori espanyol i de 48,08 euros / dia en desplaçaments a l’estranger.

 

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.