Blog

Promocions per a Captació de Recursos en Entitats sense Ànim de Lucre

Les entitats solen tenir diverses fonts de finançament que poden provenir de donatius, quotes dels socis, subvencions, accions de promocions per captació de recursos, i també de l’activitat econòmica que, relacionada amb la seva finalitat social, dugui a terme la pròpia entitat, entre d’altres. Un problema freqüent és la manca de diversificació d’aquestes fonts de finançament. Si es depèn massa d’una…
Llegir més

Ajudes Minimis i el seu registre comptable ( Règim de Minimis)

El Règim de Minimis és una norma dictada per la Comissió Europea que fixa l'import màxim de les ajudes econòmiques que els Estats membres poden concedir a les seves empreses. És a dir, limita la quantitat màxima de subvenció que podem rebre. Actualment, la màxima quantitat que una empresa pot rebre d'ajudes, subjectes al règim de minimis, és de 200.000,00 €, en tres exercicis…
Llegir més

Donatius i col·laboracions a entitats no lucratives

Els Donatius, purs i simples, és la forma més senzilla d'ajudar a fomentar l'activitat d'interès general de l'entitat en l’assoliment de les seves finalitats. Hi ha deduccions i incentius tant a nivell estatal com autonòmic els quals tractarem tot seguit. Per a les entitats declarades d'utilitat pública i acollides als incentius fiscals de la Llei…
Llegir més