Declaració d’Utilitat Pública d’una Associació

 

La declaració d’utilitat pública és el reconeixement oficial conforme una associació està constituïda per assolir una finalitat d’interès general.

.

Dins del tercer sector es troben les associacions i les fundacions, entre d’altres.

 • Les fundacions estan constituïdes per voluntat dels fundadors, ja siguin persones físiques o jurídiques, sempre per a la realització de finalitats d’interès general, la qual cosa fa que implícitament ja estan reconegudes com entitats d’utilitat pública (UP). En aquest cas la UP ja ve donada.
 • Les associacions son agrupacions de persones constituïdes per a realitzar una activitat col·lectiva d’una forma estable, organitzades democràticament, sense ànim de lucre i no sempre o necessàriament persegueixen una finalitat d’interès general. En aquest cas la declaració d’utilitat pública (DUP) s’ha de sol·licitar.

Una associació que desitja sol·licitar la DUP cal que demostri que els beneficiaris de les seves activitats és la pròpia societat i no un grup en particular.

La condició d’associat per rebre un servei de l’associació pot ser un factor limitant a l’hora de concedir la UP, ja que es pot interpretar que no s’ofereix a tota la societat.

Un aspecte que també cal tenir en compte és que el fet de pagar o no per un servei no afectarà a la decisió de concedir-nos la UP o no.

Per tant, una associació que vulgui sol·licitar la DUP cal que compleixi amb els següents requisits:

 1. Que les seves finalitats siguin considerades d’interès general
 2. Que les seves activitats no estiguin restringides únicament als socis.
 3. Que els membres de la Junta Directiva que rebin retribucions, no ho facin amb càrrec a les subvencions públiques.
 4. Que disposin dels mitjans humans i materials suficients per assegurar el compliment de les seves finalitats estatutàries.
 5. Que s’hagin constituït i estiguin en funcionament almenys dos anys abans de la presentació de la sol·licitud. Una entitat de nova creació no pot sol·licitar-ho.

 

Per a que ens serveix ser declarats d’UP?:

 1. En convocatòries d’ajudes i subvencions, moltes d’elles requereixen que l’entitat sigui DUP. No necessàriament és excloent no estar DUP, però en ocasions pot ajudar.
 2. Et dona credibilitat davant dels teus associats i de la societat en general, ja que a partir del moment que ets DUP, l’associació està obligada a rendir comptes anuals al protectorat. La memòria d’activitats, que forma part dels comptes anuals, és on revisaran que les finalitats que va desenvolupant l’associació segueixin prestant un servei a la societat.
 3. Implica “generació de confiança”.
 4. Les donacions efectuades per particulars donen dret a una deducció major a la seva declaració de la renda.
 5. Possibilitat de gaudir d’exempcions fiscals i beneficis econòmics: Per gaudir d’ells, però, no n’hi ha prou amb la UP, cal acollir-se expressament al règim fiscal especial.

.

Consells recollits d’associacions que han tramitat la sol·licitud:

– És un tràmit llarg però no difícil: Des de que es comença a preparar la informació i documentació, es presenta la sol·licitud, es respon als requeriments propis de la tramitació (normalment per a cada expedient s’assigna un tècnic de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques) i es resolt, pot passar tranquil·lament un any.

– S’ha d’aprovar la seva sol·licitud en assemblea general.

– Cal presentar els comptes anuals de dos anys, per tant si no es porta comptabilitat dels dos anys previs cal plantejar-se de dur comptabilitat en lloc del llibre de caixa.

– És important explicar bé que el benefici és global, independentment del nombre de socis de l’associació.

– Cal seure amb tranquil·litat i redactar per escrit quins son els objectius, procediments, beneficiaris, etc… de l’associació. Cal explicar-ho bé, doncs volem transmetre la idea a l’exterior. Son coses que sabem sobradament però que al detallar-ho per escrit ens costa. Tot plegat serveix indirectament a l’associació per autoavaluar-se i per aprendre molt de la nostra associació, de nosaltres mateixos.

– Cal argumentar la necessitat de recursos i la viabilitat dels mateixos.

– Tot el que s’expliqui ha de ser objectiu i que es pugui demostrar.

– En resum, cal invertir temps i recursos.

.

Normativa on podeu trobar detalls sobre el procediment:

Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació.

Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d’utilitat pública.

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

– Pel que fa a les exempcions i als beneficis, els podem trobar a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

.

.

 

This site is registered on wpml.org as a development site.