Declaració informativa I. Model 347

 

La declaració del model 347 és de caràcter obligatori i com una de les novetats fiscals per aquest any, s’ha de presentar abans que finalitzi el present mes de febrer.

 

 

D’acord amb el que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre Llei General Tributària, han de presentar aquesta declaració totes aquelles persones físiques o jurídiques, públiques o privades, així com les entitats en atribució de rendes, que desenvolupin activitats empresarials o professionals amb terceres persones per import superior a 3.005,06 euros durant l’exercici a declarar.

A més, també estaran obligades a realitzar la declaració aquelles societats, associacions, col·legis professionals o altres entitats que realitzin funcions de cobrament, per compte dels seus socis, associats o col·legiats, d’honoraris professionals o de drets derivats de la propietat intel·lectual, d’autor o altres.

Destacar, que les empreses que es trobin adscrites al règim de devolució mensual de l’IVA que ja presenten el model 340, no tenen l’obligació de presentar el model 347.

.

NO ES TROBEN OBLIGATS A PRESENTAR LA DECLARACIÓ, segons l’ Art. 32 del R.D. 1065/2007.

• Els que realitzen a Espanya activitats empresarials o professionals sense tenir en territori espanyol la seu de l’activitat econòmica, un establiment permanent o el seu domicili fiscal o, en el cas d’entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger, sense tenir presència a territori espanyol.

• Persones físiques i entitats en atribució de rendes en l’impost sobre la renda de les persones físiques, per les activitats que tributin en aquest impost pel mètode d’estimació objectiva i en l’impost sobre el valor afegit pels règims especials simplificat o de l’agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d’equivalència, excepte per les operacions que estiguin excloses de l’aplicació dels esmentats règims, així com aquelles altres per les quals emetin factura.

Així doncs,les persones o entitats que tributin per  mòduls tenen que declarar les seves factures de vendes o prestacions de serveis, sempre que aquestes no tinguin retenció de l’1%. No hauran de declarar les compres generades per la seva activitat.

• Els obligats tributaris que no hagin realitzat operacions que superin la quantitat de 3.005,06 euros durant l’any natural corresponent o de 300,51 euros durant el mateix període, quan realitzin la funció de cobrament per compte de tercers d’honoraris professionals o de drets derivats de la propietat intel·lectual, industrial o d’autor o altres per compte dels seus socis, associats o col·legiats.

.

OPERACIONS QUE HAN INCLOURE EN LA DECLARACIÓ.

Sempre que superin els 3.005,06 euros, s’han d’incloure:

• Lliuraments i adquisicions de béns, operacions habituals o atípiques.

• Prestació i adquisició de serveis, operacions habituals o atípiques.

• Subvencions i ajuts no reemborsables.

• Operacions immobiliàries.

• Operacions d’entitats asseguradores.

• Bestretes de clients i proveïdors (quan es realitzi l’operació s’ha de declarar

l’import minorat en l’import de la bestreta).

 

OPERACIONS QUE QUEDEN EXCLOSES DE LA DECLARACIÓ, segons art. 33 del RD 1065/2007.

Destaquem en primer lloc, pels dubtes que sol suscitar, que s’han d’excloure totes aquelles operacions respecte de les quals hi hagi una obligació periòdica de subministrament d’informació a l’Administració. Declaracions específiques i amb un contingut coincident. Com per exemple, els ingressos dels professionals subjectes a retenció que ja són declarats mitjançant el model 190, també destacar queels lliuramentsoadquisicionsintracomunitàriesde bénsiserveisdeclarades enel model 349tampocs’han d’incloure.

També assenyalar amb especial atenció les comunitats de béns que realitzen cobraments de lloguers de locals comercials, ja que sí que hauran de realitzar la declaració de 347 i també la declaració informativa model 184.

 

Altres operacions que queden excloses són:

• Lliuraments de béns o prestacions de serveis per les quals els obligats tributaris no han expedit ni lliurat factura o document substitutiu.

• Operacions realitzades al marge de l’activitat empresarial o professional de l’obligat tributari.

• Enviament prestacions o adquisicions de béns o serveis efectuades a títol gratuït exemptes de l’impost sobre el valor afegit.

• Arrendaments de béns exempts de l’impost sobre el valor afegit realitzats per persones físiques o entitats sense personalitat jurídica al marge de qualsevol altra activitat empresarial o professional.

• Adquisicions d’efectes timbrats o estancats i signes de franqueig postal, excepte els que tinguin la consideració d’objectes de col·lecció.

• Operacions realitzades per les entitats o establiments de caràcter social.

• Importacions i exportacions de mercaderies, i les operacions realitzades directament des de o per a un establiment permanent de l’obligat tributari situat fora del territori espanyol, llevat que aquell tingui la seva seu a Espanya i la persona o entitat amb qui es realitzi l’operació actuï des d’un establiment situat en territori espanyol.

• Lliuraments i adquisicions de béns que suposin enviaments entre el territori peninsular espanyol o les illes Balears i les illes Canàries, Ceuta i Melilla.

.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.