Exempció en l’impost sobre el Valor Afegit en els cursos de formació

.. 

L’etern dubte .. Quan una factura emesa per formació està o no exempta d’iva?

..

La Llei de l’impost sobre el Valor Afegit disposa que estaran exemptes de l’IVA algunes activitats formatives, però, això no vol dir que totes les activitats relacionades amb la formació estiguin exemptes de l’impost.

D’acord amb el que estableix l’article 20, apartat u, número 9 de la Llei 37/1992, disposa que estan exemptes d’aquest impost les següents operacions:

“9 º. L’educació de la infància i de la joventut, la guarda i custòdia de nens, l’ensenyament escolar, universitari i de postgraduats, l’ensenyament d’idiomes i la formació i reciclatge professional, realitzades per entitats de dret públic o entitats privades autoritzades per l’exercici d’aquestes activitats.

L’exempció s’estén a les prestacions de serveis i lliuraments de béns directament relacionades amb els serveis enumerats en el paràgraf anterior, efectuades, amb mitjans propis o aliens, per les mateixes empreses docents o educatives que prestin els esmentats serveis.

(…)”.

Per la seva banda, l’article 7 del Reglament d’IVA, aprovat pel RD 1624/1992 estableix que:

Tenen la consideració d’entitats privades autoritzades, a què es refereix l’article 20, apartat un, número 9 de la Llei de l’impost sobre el Valor Afegit, aquells centres educatius que la seva l’activitat estigui reconeguda o autoritzada per l’Estat, les comunitats autònomes o altres Ens públics amb competència genèrica en matèria educativa o, si s’escau, amb competència específica respecte dels ensenyaments impartits pel centre educatiu de què es tracti “.

Les competències en matèria d’educació han estat transferides a les comunitats autònomes, resultant amb això que la seva regulació és diferent en unes i altres.

No obstant això, la normativa de l’IVA relativa a aquestes exempcions s’ha d’interpretar de manera que no resultin solucions diferents en uns casos que en altres, per tal d’evitar distorsions en el funcionament del tribut que serien contràries als principis harmonitzadors del mateix.

D’acord amb l’ordenament jurídic intern de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema comú de l’impost sobre el valor afegit, es dedueix que:

No pot condicionar-se l’exempció dels serveis educatius a què l’operador que les realitza estigui autoritzat per l’òrgan competent, atès que no es respectaria el principi de neutralitat fiscal.

La referència a les entitats privades autoritzades previst a l’article 20 referit s’ha d’interpretar, vista la jurisprudència del Tribunal de Luxemburg, en atenció a la classe o naturalesa de les activitats desenvolupades per l’entitat privada autoritzada o centre d’ensenyament en qüestió, de manera que aquest centre es considerarà autoritzat o reconegut, a efectes de l’IVA, quan les seves activitats siguin únicament o principalment ensenyaments inclosos en algun pla d’estudis que hagi estat objecte de l’esmentat reconeixement o autorització, bé sigui per la legislació de la pròpia comunitat o per la del Estat que resulti aplicable.

Hi ha comunitats autònomes que no preveuen ni exigeixen aquest reconeixement o autorització i en aquest cas, el problema s’ha de resoldre en atenció a la classe o naturalesa de les activitats desenvolupades pel centre.

L’exempció no és aplicable, als serveis d’ensenyament que versin sobre matèries no incloses en algun dels plans d’estudis de qualsevol dels nivells o graus del sistema educatiu espanyol.

La competència per determinar si les matèries que són objecte d’ensenyament per un determinat centre educatiu es troben o no incloses en algun pla d’estudis del sistema educatiu a efectes de l’aplicació de l’esmentada exempció, correspon al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Cal tenir també en compte el fet d’aplicar l’exempció de l’IVA limita el dret a la deducció de l’IVA suportat en aquesta activitat, aplicant la regla de prorrata.

Exemples de situacions:
  • Una empresa que imparteix cursos sobre la protecció de dades a la legislació espanyola en les organitzacions empresarials, atès que el contingut dels cursos es troben recollits en determinats plans d’estudis del sistema educatiu espanyol, aquests estan exempts de l’impost sobre el valor afegit.
  • Un Psicòleg professional, que imparteix cursos o seminaris de gestió emocional a organitzacions empresarials, atès que aquest contingut es troba recollit en determinats plans d’estudis del sistema educatiu espanyol, com per exemple dins del Pla d’Estudis del Grau de Psicologia, també aquests estaran exempts de l’impost sobre el valor afegit.
  • L’exempció no és aplicable en cap cas, per exemple, als serveis d’ensenyament o ensinistrament en les tècniques de maneig de determinades màquines, programes d’ordinador que tinguin caràcter accessori a operacions de venda, arrendament, cessió d’ús, formació no reglada , formació en activitats esportives, etc ..

.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

.

.ASSESSORIA A BARCELONA

 

.

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.