Declaracions informatives II. Model 184

..

La declaració del model 184, com una de les novetats fiscals per aquest exercici, s’ha de presentar abans que finalitzi el present mes de febrer. Afecta les entitats sotmeses al règim d’atribució de rendes.

.

 

En primer lloc esmentar que tenen la consideració d’entitats sotmeses al règim especial d’atribució de rendes les societats civils, tinguin o no personalitat jurídica, les herències jacents, les comunitats de béns, incloses les comunitats de propietaris i altres entitats que, sense personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d’imposició.

Així mateix, estan incloses en el règim d’atribució de rendes les entitats constituïdes en l’estranger la naturalesa jurídica sigui idèntica o anàloga a la de les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes d’acord amb les lleis espanyoles.

.

Qui està obligat a presentar el model 184?

El model 184 l´han de presentar les entitats en règim d’atribució de rendes, tant les constituïdes a Espanya com a l’estranger, que exerceixin una activitat econòmica o les rendes excedeixin de 3.000 euros anuals.

Així, no estan obligats a presentar aquest model les entitats que no exercint activitat econòmica, les seves rendes anuals no superin els 3.000 €. Les comunitats de béns que obtinguin ingressos pel lloguer d’immobles (cas bastant comú en el cas de lloguer de locals de negoci) han de tenir en compte aquest límit de 3.000 €. No queda opció per les Societats Civils que realitzin activitats econòmiques ja que aquestes sí han de presentar aquest model amb independència del volum dels seus ingressos.

Cal destacar que no estan obligades a presentar el model 184 les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger que obtinguin rendes en territori espanyol sense desenvolupar-hi una activitat econòmica, qualsevol que sigui l’import de les rendes obtingudes.

.

Quina informació s’ha d’incloure en el model 184?

La informació que es subministra a l’Agència Tributària consisteix en:

• Total de rendes obtingudes per l’entitat i la seva imputació a cada membre.
• Reduccions, si n’hi han.
• Import de les retencions i pagaments a compte i la seva imputació a cada soci, hereu, comuner o partícip de l’entitat.
• Import net de la xifra de negoci.

Assenyalar que la reducció del rendiment net d’activitats econòmiques per manteniment o creació d’ocupació es calcula individualment per a cada soci, hereu, comuner o partícip tenint en compte la totalitat de les activitats econòmiques realitzades i es consignaren, si és procedent d’aplicar, en la seva declaració individual de IRPF.

.

Termini de presentació.

Com hem destacat en l’encapçalament del blog el model 184, tant en la modalitat d’imprès com en suport directament llegible per ordinador, s’ha de presentar al mes de febrer de cada any, en relació amb les rendes obtingudes per l’entitat i les rendes atribuïbles a cadascun dels seus membres l’any natural immediatament anterior.

.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.