Nous incentius a la contractació per a autònoms i empreses

 

El passat dissabte 23 de febrer de 2013, va ser publicat el Reial Decret Llei 4/2013, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació.

El RDL que ens ocupa estableix un nou pla de pagament per les Administracions Públiques, regula inversions al Mercat Alternatiu Borsari, estableix la liberalització del mercat ferroviari i a més, fent gala al seu títol, estableix mesures orientades a la creació d’ocupació.

Trobem en el títol I i dividides en els tres primers capítols, un seguit de mesures d’incentius socials, fiscals i en la contractació.

.

En aquest primer resum de la norma ens centrem en el capítol III el qual, segons redactat de la norma, pren mesures destinades a incentivar la incorporació dels joves a les empreses d’Economia Social, així com estímuls a la contractació de joves en situació de desocupació.

.

Aquestes mesures són:

.

 • INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ A TEMPS PARCIAL AMB VINCULACIÓ FORMATIVA:

Les empreses, inclosos els treballadors autònoms, que realitzin contractes a temps parcial amb vinculació formativa per a aturats menors de 30 anys tindran dret, durant un màxim de 12 mesos, a una reducció de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comuns del 100% , si la seva plantilla és inferior a 250 persones, o del 75% si la plantilla és igual o superior.

Els treballadors han de complir algun dels següents requisits:

 1. No tenir experiència laboral prèvia o que aquesta sigui inferior a tres mesos.
 2. Procedir d’un altre sector d’activitat.
 3. Ser desocupat i estar inscrit ininterrompudament a l’oficina d’ocupació durant almenys dotze mesos en el període de 18 mesos anteriors a la contractació.

Els treballadors hauran de compatibilitzar l’ocupació amb la formació o justificar haver-la rebut en els sis mesos previs a la celebració del contracte. Hi ha la possibilitat que la formació no estigui vinculada al lloc de treball objecte de l’ocupació i serà formació acreditable oficial o promoguda pels serveis públics d’ocupació, o bé formació en idiomes o en tecnologies de la informació i la comunicació d’una durada mínima de 90 hores en còmput anual.

El contracte podrà ser indefinit o de durada determinada, i es pactarà una jornada no superior al 50% de la corresponent a un treballador a temps complet.

Per aplicar aquest benefici, l’empresa ha de mantenir el nivell d’ocupació assolit amb aquest contracte durant tota la seva durada amb un màxim de dotze mesos des de la seva celebració, llevat acomiadament per causes objectives i acomiadament disciplinari, tots dos procedents, i extinció de la relació laboral per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per haver expirat el temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova. També s´han de contemplar els supòsits d’exclusió de la norma.

.

 • CONTRACTACIÓ INDEFINIDA D’UN JOVE PER MICROEMPRESES I EMPRESARIS AUTÒNOMS:

Les empreses, inclosos treballadors autònoms amb menys de nou treballadors que compleixin tots els requisits de l´ article 10 VEURE AQUÍ, en contractar a un menor de 30 anys desocupat mitjançant contracte indefinit a temps complet o parcial, podran aplicar una bonificació del 100% de la quota empresarial per contingències comuns durant el primer any del contracte.

Per aplicar la bonificació, l’empresa ha de mantenir al treballador com a mínim durant 18 mesos des de la data d’inici de la relació laboral, llevat que el contracte s’extingeixi per causa no imputable a l’empresari o per resolució durant el període de prova. A més, de mantenir el nivell d’ocupació assolit amb el contracte durant almenys un any, llevat que es produeixi acomiadament per causes objectives i acomiadament disciplinari, tots dos procedents, i extinció de la relació laboral per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per haver expirat el temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova. En aquest últim cas, podrà celebrar-se un nou contracte d’aquesta modalitat, fins a computar els dotze mesos de bonificació.

.

 •  INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ EN NOUS PROJECTES D´EMPRENEDORIA JOVE: 

Reducció del 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social durant 12 mesos els treballadors autònoms sense treballadors i menors de 30 anys que contractin per primera vegada, de forma indefinida, ja sigui jornada completa o parcial, a persones aturades majors de 45 anys i inscrites en l’oficina d’ocupació durant dotze mesos en els divuit mesos anteriors a la contractació.

S’ha de mantenir l’ocupació al treballador contractat com a mínim, divuit mesos.

.

 •  PRIMER OCUPACIÓ JOVE:

Les empreses que contractin joves menors de 30 anys, sense experiència laboral (o menor a tres mesos), mitjançant jornada completa o parcial i contracte temporal– no inferior a tres mesos, ni superior a sis- i transformin el contracte a indefinit abans de tres mesos, podran acollir-se a les següents bonificacions en les quotes empresarials a la Seguretat Social:

 1. 41,67 euros / mes (500 euros / any) durant tres anys, sempre que la jornada pactada sigui almenys del 50% de la corresponent a un treballador a temps complet.
 2. Si el contracte es celebrés amb una dona, la bonificació serà de 58,33 euros / mes (700 euros / any).

 

 •  INCENTIUS ALS CONTRACTES EN PRÀCTIQUES PER AL PRIMER OCUPACIÓ:

Les empreses, inclosos treballadors autònoms, que realitzin contractes en pràctiques a menors de 30 anys-encara que hagin transcorregut més de cinc des de la terminació dels estudis-, tenen dret a una reducció del 50% de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comuns durant tota la vigència del contracte.

.

 • INCENTIUS A LA INCORPORACIÓ DE JOVES A ENTITATS D’ECONOMIA SOCIAL:

Poden aplicar una bonificació en les quotes empresarials a la Seguretat Social de 800 euros / any, durant tres anys les cooperatives i societats laborals que contractin treballadors desocupats menors de 30 anys.

També poden accedir a una bonificació en les quotes de la Seguretat Social de 1.650 euros / any durant la vigència del contracte, o durant tres anys, les empreses d’inserció que contractin treballadors menors de 30 anys en situació d’exclusió social.

.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.