Nous incentius fiscals

.

El passat dissabte 23 de febrer de 2013, va ser publicat el Reial Decret Llei 4/2013, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació.

 El RDL que ens ocupa estableix un nou pla de pagament per les Administracions Públiques, regula inversions al Mercat Alternatiu Borsari, estableix la liberalització del mercat ferroviari i més, fent gala al seu títol, estableix mesures orientades a la creació d’ocupació.

Trobem en el títol I i dividides en els tres primers capítols, un seguit de mesures d’incentius socials, fiscals i en la contractació.

.

En aquest segon resum de la norma ens centrem en el capítol II el qual, estableix incentius fiscals en diferents àmbits.

Aquests incentius són:

.

INCENTIUS PER ENTITATS DE NOVA CREACIÓ:

S’afegeix la disposició addicional dinovena dins el RDL 4/2004, de 5 de març, que afecta el text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats.

Així, les entitats de nova creació constituïdes a partir de l’1 de gener de 2013, tributaran durant els dos primers exercicis que obtinguin benefici, aplicant els següents gravàmens:

– 15% per la base imposable compresa entre 0 i 300.000 euros.
– 20% a partir de 300.000 euros.

La norma aclareix que no s’entendrà iniciada una activitat econòmica quan:

a) Quan l’activitat econòmica hagi estat realitzada amb caràcter previ per altres persones o entitats vinculades i transmesa, per qualsevol títol jurídic, a l’entitat de nova creació.

b) Quan l’activitat econòmica hagi estat exercida, durant el primer any anterior a la constitució de l’entitat, per una persona física que ostenti una participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l’entitat de nova creació superior al 50%.

.

INCENTIUS SOBRE L’IMPOST DE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES:

A) Exempció total de la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic:

Amb efectes de l’1 de gener de 2013 estaran exemptes de tributar per IRPF la totalitat de les prestacions per desocupació cobrades en pagament únic.

L’exempció queda condicionada al manteniment de la inversió, en el negoci individual o en el capital social de la societat, durant un mínim de cinc anys.

B) Nova reducció sobre el rendiment net de les activitats econòmiques per inici d’activitat.

També amb efectes 1 gener 2013 aquells que iniciïn activitat econòmica i tributin d’acord amb el mètode d’estimació directa, podran beneficiar-se d’una reducció del 20% del rendiment net declarat.

S’entén que s’inicia una activitat econòmica quan no s’hagi exercit cap activitat econòmica en l’any anterior a la data d’inici de la mateixa. No es consideraran les activitats en l’exercici dels quals hagi cessat sense haver arribat a obtenir rendiments nets positius.

La quantia dels rendiments nets sobre la qual s’aplicarà la reducció no podràs superar l’import de 100.000 euros anuals.

Si després de l’inici de l’activitat, s’inicia una segona o ulterior activitat, sense haver cessat en l’exercici de la primera, la reducció que ens ocupa s’aplicarà sobre el total de rendiments nets de les activitats obtinguts en el primer període impositiu en que els mateixos siguin positius i en el període impositiu següent, a comptar des de l’inici de la primera activitat.

Finalment, i amb la finalitat d’evitar que una persona física passi del treball per compte d’altri al treball per compte propi, no és aplicable la reducció si més del 50% dels ingressos procedeixen d’una persona o entitat de la qual el contribuent hagués obtingut rendiments del treball en l’any anterior a la data d’inici de l’activitat.

.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.