Mesures per fomentar l´emprenedoria

 .

El passat dissabte 23 de febrer de 2013, va ser publicat el Reial Decret Llei 4/2013, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació.

 El RDL que ens ocupa estableix un nou pla de pagament per les Administracions Públiques, regula inversions al Mercat Alternatiu Borsari, estableix la liberalització del mercat ferroviari i més, fent gala al seu títol, estableix mesures orientades a la creació d’ocupació. Trobem en el títol I i dividides en els tres primers capítols, un seguit de mesures d’incentius socials, fiscals i en la contractació.

.

En aquest tercer i últim resum de la norma que ens ocupa, volem referir-nos al capítol I el qual estableix mesures per fomentar l’emprenedoria i el treball per compte propi entre els joves menors de 30 anys.

.

Aquestes mesures són:

.

REDUCCIONS I BONIFICACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL APLICABLES A TREBALLADORS PER COMPTE PROPI.

Els treballadors que causin alta en el règim especial de la Seguretat Social per primera vegada com a treballadors per compte propi, siguin menors de 30 anys i no contractin treballadors, comporten unes reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comuns resultant d’aplicar a la base mínima el tipus mínim de cotització vigent en cada moment per un període de 30 mesos.

80% reducció dels 6 primers mesos.

50% de reducció del mes 7 al mes 12.

30% del mes 13 al mes 15.

30% de bonificació sobre la quota del mes 16 al 30.

Els treballadors que cursin alta com autònoms amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% es beneficiaran durant cinc anys d’una bonificació del 50% de la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima el tipus vigent en cada moment. Si aquests treballadors són menors de 35 anys, causen alta per primera vegada en aquest règim i no contracten treballadors, comporten unes reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comuns resultant d’aplicar a la base mínima el tipus mínim de cotització vigent en cada moment per un període de 5 anys.

80% reducció durant els dotze primers mesos.

50% de bonificació durant la resta del període fins a completar els cinc anys.

La protecció per les contingències d’accident de treball i malaltia professional que inclou la protecció de cessament d’activitat, tindrà caràcter voluntari per als treballadors per compte propi menors de 30 anys.

.

COMPATIBILITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ PER  ATUR I ALTA EN RÈGIM D’AUTÒNOMS

Podran compatibilitzar la percepció mensual per desocupació, per un màxim de 270 dies, amb l’alta en el règim d’autònoms, aquells treballadors menors de 30 anys que no tinguin treballadors al seu càrrec. El termini per sol · licitar és de 15 dies des de l’alta de l’activitat.

.

POSSIBILITATS A LA CAPITALITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ

Podran capitalitzar fins al 60% la prestació per desocupació pendent de percebre, en forma de pagament únic, per a l’inici de l’activitat com a treballador autònom i el 100% si es tracta d’una persona amb una discapacitat igual o superior al 33%.

Els menors de 30 anys podran disposar del 100% quan la quantitat sigui destinada al capital social d’una entitat de nova creació o una constituïda en els dotze mesos anteriors i sempre que es realitzarà per a aquesta entitat una activitat professional o laboral de caràcter indefinit .

Podran reprendre la percepció de la prestació per desocupació els treballadors menors de 30 anys que hagin causat alta inicial en el règim d’autònoms i cessin d’aquest en un període igual o inferior a seixanta mesos.

Una altra de les modificacions afecta l’extinció de la prestació per desocupació, que es donarà quan es realitzi un treball per compte d’altri de durada igual o superior a dotze mesos o la realització d’un treball per compte propi igual o superior a 24 mesos o igual o superior 60 mesos, en el supòsit de treballadors per compte propi menors de 30 anys que causin alta inicial.

.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN 

This site is registered on wpml.org as a development site.