Compliment de les Finalitats Fundacionals, càlcul del 70%

Les fundacions han d’aplicar almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtenen al compliment de les finalitats fundacionals. La resta s’ha d’aplicar al compliment diferit d’aquestes finalitats o a l’increment dels fons propis de la fundació, dotació patrimonial o reserves.

No s’inclouen com a ingressos a efectes del càlcul del percentatge, els donatius i altres recursos destinats a incrementar la dotació patrimonial, i els resultats per alienacions dels béns o dels drets.

.

La obligatorietat d’aquest compliment està contemplat en diferents normatives, com el Llibre Tercer del Codi Civil Català al seu article 333-2, de la Llei 4/2008, relatiu a fundacions de Catalunya, i a la Llei 50/2002 de Fundacions d’àmbit estatal, article 27.

A banda, les associacions declarades d’utilitat pública o aquelles inscrites com a organitzacions no governamentals de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, acollides al règim fiscal especial regulat a la Llei 49/2002 han de complir uns determinats requisits, entre els quals es troba també l’obligació de destinar a la realització de les finalitats d’interès general, al menys el 70% de les següents rendes i ingressos:

  1. Les rendes de les explotacions econòmiques que desenvolupin.
  2. Les rendes derivades de la transmissió de béns o drets de la seva titularitat que no estiguin relacionats amb l’activitat pròpia de la fundació.
  3. Els ingressos que s’obtinguin per qualsevol altre concepte, deduïdes les despeses realitzades per a l’obtenció d’aquests ingressos.

En tot cas, l’aplicació d’almenys el 70% dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable.

.

Però malgrat la teoria és força clara, sovint tenim dubtes a l’hora de l’aplicació pràctica. És per això que en aquest blog volem revisar la part pràctica del càlcul d’aquest percentatge amb un exemple pràctic.

D’entrada cal diferenciar les despeses en:

  • Despeses fundacionals
  • Despeses necessàries

Entenem per despeses fundacionals aquelles despeses efectivament generades per al compliment dels fins estatutaris, despeses directament relacionades amb les activitats desenvolupades per al compliment de la finalitat de la Fundació. També incloem la part proporcional de les despeses comuns al conjunt d’activitats que corresponguin a les desenvolupades per al compliment de la finalitat amb un criteri d’imputació d’acord amb l’efectiva aplicació de recurs a l’activitat.

I per despeses necessàries incloem aquella part de despeses d’estructura que no tenen una aplicació directa a les activitats fundacionals, però que son necessàries per al funcionament de la mateixa. Aquí podríem incloure part de les despeses d’administració, part dels sous, amortitzacions, provisions, entre d’altres.

A modus d’exemple i per tenir clara la diferenciació entre unes i altres: suposem una entitat de recerca mèdica: La despesa de personal corresponent al departament d’administració, és necessària o fundacional? La seva tasca està directament implicada com la tasca d’un metge que participa en un assaig clínic, per exemple? La resposta seria NO, i per tant malgrat la despesa de personal administratiu és una despesa necessària per al funcionament de l’entitat, no és una despesa fundacional ja que l’assaig clínic es podria dur a terme igualment.

Dins de la categoria de despesa necessària podríem incloure també el lloguer d’una fotocopiadora, les depeses de manteniment de l’edifici, el manteniment dels serveis informàtics, les depeses d’auditoria, l’assessorament jurídic, les assegurances, els serveis bancaris, les despeses financeres, la neteja, tributs, etc.

Seguint amb l’exemple, sempre seran despeses fundacionals, els salaris dels investigadors i tècnics, la compra de material fungible, el manteniment dels aparells clínics, l’assessorament i col·laboracions de professionals d’investigació, etc.

Per tant, el càlcul pel qual es determinen les partides significatives a través de les quals es pot comprovar el compliment de les finalitats seria el següent:

 

Descripció

Desp. necessària Desp. fundacional
Consum de bens destinats a les activitats   1.500.000
Sous administració 250.000  
Sous tècnics   600.000
Sous investigadors   700.000
Manteniment edifici 40.000  
Manteniment aparells clínics   50.000
Assessoria jurídica 10.000  
Professionals d’investigació   600.000
Subministres 10.000 30.000
Neteja 15.000  
Amortitzacions 200.000  
Desp. financeres 1.000  
Total Despeses 526.000 3.480.000

.

Ingressos totals 5.000.000
Despeses necessàries 526.000
Rendes netes (base del càlcul) 4.474.000
70% 3.131.800
Despeses fundacionals 3.480.000

 

D’aquí es dedueix que l’entitat ha destinat més del 70% dels seus ingressos a finalitats fundacionals, amb la qual cosa es compliria l’establert legalment.

En el supòsit de que les despeses fundacionals fossin inferiors al 70% de les rendes netes, voldria dir que no s’ha destinat més del 70% dels seus ingressos a finalitats fundacionals, amb la qual cosa hauríem de justificar-ho a la memòria econòmica i incloure l’excedent pendent d’aplicació, previ acord del patronat,  a un compte específic a l’espera de que com a màxim en els següents quatre exercicis s’apliqui a projectes futurs amb finalitats fundacionals per a donar compliment legal establert.

.

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

Assessoria a Barcelona

This site is registered on wpml.org as a development site.