Prestació per cessament d´activitat per a treballadors autònoms

 • 12/07/2017
 • gestiobcn.com
 • 0

.

 

Des de l’entrada en vigor de la Llei 35/2014, de 26 de desembre, es va modificar de forma rellevant, el règim legal de la prestació per cessament d’activitat dels treballadors autònoms. La reforma va eliminar l’obligació de protegir les contingències professionals per accedir a la prestació per cessament.

Per intentar aconseguir l’equiparació efectiva del treball autònom, la llei crea un sistema específic de protecció per cessament d’activitat del treballador autònom. La protecció comprèn una prestació econòmica.

.

La prestació és gestionada per les Mútues Laborals i poden accedir-hi els autònoms inclosos en el RETA i règim agraris i treballadors del mar per compte propi, així com els Treballadors Autònoms Econòmicament Dependents.

.

En l’actualitat un autònom pot decidir entre optar per les cobertures:

 • Únicament per la cobertura obligatòria de contingències comuns.
 • Per totes les cobertures sent aquestes, contingències comuns, contingències professionals i cessament d’activitat
 • Contingències comuns i contingències professionals.
 • Contingències comuns i cessament d’activitat.

Seran requisits per accedir a la prestació:

 • Estar afiliats i en situació d’alta en Règim Especial Treballadors Autònoms o de treballadors del mar
 • Tenir cobert un període mínim de cotització de 12 mesos continuats i immediatament anteriors a la situació de cessament.
 • Trobar-se al corrent de pagament.
 • Trobar-se en situació legal de cessament d’activitat, subscriure el compromís d’activitat i acreditar activa disponibilitat per a la reincorporació al mercat de treball a través d’activitats formatives i altres d’orientació que pugui convocar el Servei Públic d’Ocupació.
 • No haver complert l’edat ordinària de jubilació.

.

Situació legal de cessament de l’activitat:

Detalla l’Art. 5 que es troben en aquesta situació tots els treballadors que cessin per alguna de les següents causes:

-motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius. S’entén que concorren aquests motius quan es donen alguna de les circumstàncies següents:

 • Pèrdues derivades del desenvolupament de l’activitat en una any complet, superiors al 10 per cent dels ingressos obtinguts en el mateix període, sense tenir en compte el primer any de l’activitat.
 • Execucions judicials o administratives tendents al cobrament dels deutes reconeguts pels òrgans executius, que comportin el 30 per cent dels ingressos de l’exercici econòmic immediatament anterior.
 • Declaració judicial de concurs que impedeixi continuar amb l’activitat.

-Per força major.

-Per pèrdua de llicència administrativa.

-Per haver patit violència de gènere.

-Per divorci o separació matrimonial, en els supòsits en què l’autònom exercís funcions d’ajuda familiar en el negoci del seu ex cònjuge, en funció de les quals estava inclòs en el corresponent règim.

Queda establerta a la norma la forma en què s’han d’acreditar cada un dels punts assenyalats en aquest apartat.

.

Quantia de la prestació:

La quantia de la prestació serà del 70% de la base reguladora, calculada segons la mitjana de les bases per les quals el treballador hagués cotitzat durant els 12 mesos anteriors a la situació legal de cessament d’activitat.

Queda establert un límit màxim del 175% de l’IPREM en cas de no tenir fills a càrrec, del 200% de l’IPREM amb un fill a càrrec i del 225% de l’IPREM amb més d’un fill a càrrec.

.

La durada general de la prestació és:

   -2 mesos si s’ha cotitzat de 12 a 17 mesos

   -3 mesos si s’ha cotitzat de 18 a 23 mesos

   -4 mesos si s’ha cotitzat de 24 a 29 mesos

   -5 mesos si s’ha cotitzat de 30 a 35 mesos

   -6 mesos si s’ha cotitzat de 36 a 42 mesos

   -8 mesos si s’ha cotitzat de 43 a 47 mesos

   -12 mesos havent cotitzat de 48 mesos en endavant

 

La durada per a majors de 60 anys és:

  -2 mesos si s’ha cotitzat de 12 a 17 mesos

  -4 mesos si s’ha cotitzat de 18 a 23 mesos

  -6 mesos si s’ha cotitzat de 24 a 29 mesos

  -8 mesos si s’ha cotitzat de 30 a 35 mesos

  -10 mesos si s’ha cotitzat de 36 a 42 mesos

  -12 mesos havent cotitzat de 43 mesos en endavant

.

La prestació quedarà suspesa:

Per imposició de sanció lleu o greu.

Durant privació de llibertat.

Mentre es treballa (tret que això suposi l’extinció).

Per trasllat ocasional a l’estranger.

 

La prestació quedarà extingida:

Per esgotament de la mateixa.

Per sanció

Per realització de treballs durant 12 o més mesos.

Per jubilació o incapacitat permanent,

Per mort

Per renúncia voluntària

Per traslladar-se a l’estranger quan no suposi suspensió

 

Existeix la possibilitat de rebre el pagament únic de la prestació per cessament per tal de fomentar iniciatives d’ocupació autònoma abonant al valor actual de l’import de la prestació per cessament d’activitat a la persona beneficiària que pretén desenvolupar una nova activitat com a treballador autònom o incorporar-se com a soci treballador en cooperatives o societats laborals o mercantils noves o ja constituïdes

.

Para poder accedir a aquest pagament únic s’han de tenir pendent de percebre el pagament de la prestació d’un mínim de sis mesos i acreditar la realització d’una activitat com a treballador autònom o la incorporació com a soci treballador a una cooperativa de treball associat o societat laboral o mercantil, de nova creació o ja creada. Una vegada aprovada i percebuda la prestació haurà d’iniciar l’activitat laboral en termini màxim d’un mes, havent de presentar la documentació acreditativa de l’inici i destinar la quantitat percebuda a l’aportació social obligatòria en el cas de societats o cooperatives o la inversió necessària per desenvolupar l’activitat si s’ha sol·licitat com a treballador autònom.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.