Règim fiscal de les entitats parcialment exemptes

El règim fiscal de les entitats parcialment exemptes s’estableix a la Llei 27/2014, de 28 de novembre, de l’Impost sobre Societats. En concret, el capítol XIV, en els articles 109, 110 i 111, i és aplicable a:

 • Les associacions que no estan declarades d’utilitat pública.
 • Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública que no hagin optat expressament o que no compleixin els requisits per a això estableix la llei 49/2002, de règim fiscals de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Sovint ens costa interpretar quines són les rendes exemptes i les no exemptes, àdhuc costa determinar quines despeses són deduïbles i quins no ho són.

Cal recalcar l’important que és en aquests casos portar una comptabilitat ajustada a la normativa comptable

A continuació, donarem una sèrie de pautes i exemples per ajudar.

.

RENDES EXEMPTES

Ingressos que procedeixin de la realització d’activitats que constitueixin el seu objecte social o finalitat específica, que no tinguin la consideració d’activitat econòmica, i també les que s’obtinguin causa de transmissions de béns per a la realització d’aquesta finalitat social, sempre que aquests beneficis es destinin a noves inversions també relacionades amb aquell objecte social en uns terminis determinats establerts per la llei.

Les rendes que procedeixin de la realització d’activitats que constitueixin el seu objecte o finalitat específica, podrien ser:

 • Subvencions, ajudes o donacions.
 • Les quotes satisfetes pels associats, col·laboradors o benefactors, sempre que no es corresponguin amb el dret a percebre una prestació derivada d’una activitat econòmica.
 • Rendes procedents d’adquisicions i transmissions lucratives en compliment de l’objecte social.
 • Rendes procedents de transmissions oneroses si es reinverteixen entre l’any anterior i els 3 posteriors i es manté l’actiu objecte d’inversió durant, almenys, 7 anys o període d’amortització.

 .

DESPESES NO DEDUÏBLES

No seran deduïbles les despeses relacionades amb les rendes exemptes anteriorment esmentades. Per tant, no tenen la consideració de despeses fiscalment deduïbles els següents:

 • Les despeses imputables exclusivament a les rendes exemptes.
 • Les despeses parcialment imputables a les rendes no exemptes seran deduïbles en el percentatge que representen els ingressos obtinguts en l’exercici d’activitats econòmiques respecte dels ingressos totals de l’entitat.

.

RENDES NO EXEMPTES

L’exempció no es podrà aplicar si els ingressos provenen d’una activitat econòmica (entesa com la intervenció de l’entitat en la producció i/o distribució de béns i/o serveis), encara que aquesta estigui relacionada amb el seu objecte social, i que el benefici obtingut es reinverteixi en la mateixa entitat.

No estaran exemptes les rendes per exemple derivades de:

 • Les rendes derivades de l’adquisició i transmissió onerosa quan no reverteixin en el seu objecte social.
 • Les rendes derivades de l’exercici d’explotacions econòmiques.
 • Les rendes derivades del patrimoni, tant mobiliari (interessos) com immobiliari (lloguers).

A tall d’exemple:

 • Cursos de formació
 • La venda de participacions de loteria. La venda de participacions de loteria per part de l’associació, cobrant un recàrrec sobre el preu efectivament jugat, constitueix una explotació econòmica i les rendes que se’n deriven són, per tant, rendes subjectes i no exemptes en l’Impost sobre Societats de l’associació
 • L’activitat d’un bar
 • Etc.

Cal tenir en compte que a la llei s’especifica que els ingressos no exempts, per evitar declarar impost de societats han de ser inferiors a 2000 € anuals i estar subjecte a retenció, i totes aquestes activitats no estan subjectes a retenció.

Les rendes no exemptes de tributar en aquest règim fiscal per un 25% del benefici obtingut.

 .

DESPESES DEDUÏBLES

Seran deduïbles totes les despeses relacionades amb les rendes no exemptes.

Les despeses comuns són deduïbles en la prorrata que representin aquests en el quocient entre els ingressos no exempts sobre els ingressos totals (exempts i no exempts).

 

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

Assessoria a Barcelona

This site is registered on wpml.org as a development site.