Impost sobre actius no productius de les persones jurídiques a Catalunya

  • 28/06/2017
  • gestiobcn.com
  • 0

.

Llei 6/2017, de 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques.

La llei té per objecte gravar els actius no productius de les persones jurídiques i, segons es redacta en el seu preàmbul, per tal de desincentivar les possibles estratègies d’elusió fiscal, millorar l’eficiència en la utilització d’aquests actius de contingut econòmic i contribuir a una certa redistribució.

Va entrar en vigor el passat 2017.08.13 i el seu àmbit d’aplicació se circumscriu al territori de Catalunya.

 

Són subjectes passius de l’impost sobre els actius no productius, a títol de contribuents, les persones jurídiques i les entitats que, mancades de personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició, definides com obligats tributaris per la normativa tributària general. En tots els casos el subjecte passiu ha de tenir objecte mercantil.

.

Constitueix el fet imposable del tribut la tinença, per part de persones jurídiques i societats civils amb objecte mercantil, en la data de meritació de l’impost, els següents actius, quan no siguin productius i estiguin situats a Catalunya: béns immobles; vehicles de motor de potència igual o superior a 200 cavalls; embarcacions de lleure; aeronaus; objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric i les joies.

.

A l’efecte de la subjecció a l’impost, la tinença dels actius és determinada per la titularitat d’un dret real de superfície, d’usdefruit, ús o de propietat; l’ús com a conseqüència de la cessió derivada de la realització d’una operació d’arrendament financer o com a conseqüència de l’adquisició del bé amb reserva de domini; l’ús derivat de qualsevol acord que, amb independència de la seva instrumentació jurídica, permeti la transferència substancial de tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte de l’acord.

.

La llei, en el seu article 5, determina els actius que no són productius a efecte d’aquest impost. Queden exempts les administracions públiques i els organismes i entitats de dret públic; les representacions diplomàtiques, oficines consulars i dels organismes internacionals amb seu a Catalunya, també els béns immobles de les fundacions, de les organitzacions no governamentals i, en general, de les entitats sense ànim de lucre, sempre que es destinin, de manera exclusiva, a les seves finalitats pròpies no lucratives.

.

La base imposable del tribut serà la suma dels valors corresponents als actius no productius, cadascun dels quals valorat segons el tipus de bé gravat, i la quota íntegra es determina per l’aplicació d’una tarifa progressiva. S’estableixen com a regles de valoració les següents:

  • El dret real de superfície, el dret real d’usdefruit, el dret real d’ús i el dret de propietat sobre béns mobles, es valora pel valor cadastral del bé immoble actualitzat a la Llei de pressupostos.
  • Els vehicles a motor, embarcacions i les aeronaus, es valoren pel seu valor de mercat.
  • Els objectes d’art, antiguitats i joies pel valor de mercat en la data de la meritació de l’impost.
  • Els béns de l’ús del qual sigui cessionari com a conseqüència d’una operació d’arrendament financer, el valor serà determinat per les normes aplicables als arrendaments en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
  • Quan no siguin aplicables les regles anteriors, els béns i drets s’han de valorar pel seu valor de mercat.

 

La norma també regula el règim sancionador en el seu article 13 i determina que la gestió de l’impost que correspon a l’Agència Tributària de Catalunya, així com que els terminis d’ingressos i el model de l’autoliquidació s’ha d’establir per reglament.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.