Apunts fiscals sobre les Vendes a Distància

  • 19/06/2017
  • gestiobcn.com
  • 0

Les vendes a distància constitueixen un sistema de vendes en què el comprador pot adquirir béns i serveis a través de mitjans com Internet, entre d’altres, sense haver de desplaçar-se físicament per a la realització de la compra. Les vendes on-line es consideren una modalitat de venda a distancia.

El comerç per internet comporta una sèrie d’obligacions com l’obligació de facturar.

Com a norma general, recollida en el reglament de facturació Reial Decret 1619/2012, els empresaris i professionals estan obligats a expedir factura i còpia d’aquesta pels lliuraments de béns i prestacions de serveis que realitzin en desenvolupament de la seva activitat i a conservar còpia de la mateixa.

Les vendes a distancia a Espanya fins a 3.000 euros es pot emetre una factura simplificada. Si son vendes a distancia a altres Estats membres, mai es pot fer una factura simplificada i s’ha de vigilar no superar uns llindars determinats ja que sinó s’ha de tributar al país de destí (en parlem més avall).

Els impostos que graven les vendes per Internet són els mateixos que s’apliquen al comerç tradicional i la resta d’activitats econòmiques. Per tant, són aplicables les normes de l’IRPF i Impost sobre societats que graven les rendes obtingudes qualsevol que sigui la seva font u origen.

Relatiu a l’epígraf a donar-se d’alta, s’ha de fer a través de l’activitat de comerç que realitzi a través d’Internet i aquesta ha de classificar-se en l’IAE segons la veritable naturalesa de l’activitat econòmica sense importar el canal de venda utilitzat.

En el supòsit de realitzar una activitat de comerç tradicional al menor, en el moment en què s’inicia la venda on-line, ha de donar-se d’alta de l’activitat al major, ja que aquesta contempla les exportacions a particulars.

En relació a l’IVA poden donar-se diferents situacions:

  • Si l’empresari o professional i el destinatari del comerç per Internet estan establerts a Espanya, s’aplicarà el règim general de l’IVA del 21%.
  • Destinatari, empresari o professional establerts a Canàries, Ceuta o Melilla, no ha de repercutir IVA.
  • Si el destinatari és un particular, és a dir, no és un empresari o professional, establert en algun Estat de la Unió Europea, s’ha de repercutir l’IVA al destinatari aplicant el tipus general del 21%, però amb particularitats que anomenarem a continuació.
  • Si el destinatari particular, no empresari o professional, està establert fora de la Unió Europea, no ha de repercutir IVA en cap cas.

.

Com hem dit, les particularitats apareixen en les vendes per part d’un empresari o professional a un particular d’un altre Estat membre, atès que de superar certs llindars, aquestes expedicions estaran subjectes a IVA al país de destinació.

Segons el previst per al règim d’IVA en les vendes a distància per internet a Espanya, quan se supera el llindar dels 35.000 €, es modifica la regla de localització dels lliuraments que ja no s’entenen realitzades en el lloc d’inici de la expedició o transport (Espanya, per exemple) sinó en el país de destinació (país estranger, per exemple). En aquest cas l’empresari espanyol haurà de sol·licitar un número d’IVA a l’Estat esmentat, tributant al tipus d’IVA d’aquest Estat, tenint l’obligació de complir amb les obligacions de tributació de l’IVA en aquest país.

Per a més informació sobre IVA en les vendes a distància i les obligacions a la Unió Europea, poden consultar el següent enllaç:

http://marosavat.com/cuestiones_frecuentes/iva-en-e-commerce-ventas-a-distancia-y-obligaciones-de-iva-en-la-unin-europea

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.