Blog

Exempció en l’impost sobre el Valor Afegit en els cursos de formació

..  L'etern dubte .. Quan una factura emesa per formació està o no exempta d'iva? .. La Llei de l'impost sobre el Valor Afegit disposa que estaran exemptes de l'IVA algunes activitats formatives, però, això no vol dir que totes les activitats relacionades amb la formació estiguin exemptes de l'impost. D'acord amb el que estableix…
Llegir més

Declaració informativa I. Model 347

  La declaració del model 347 és de caràcter obligatori i com una de les novetats fiscals per aquest any, s'ha de presentar abans que finalitzi el present mes de febrer.     D'acord amb el que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre Llei General Tributària, han de presentar aquesta declaració totes aquelles…
Llegir més

Declaració d’Utilitat Pública d’una Associació

  La declaració d’utilitat pública és el reconeixement oficial conforme una associació està constituïda per assolir una finalitat d’interès general. . Dins del tercer sector es troben les associacions i les fundacions, entre d’altres. Les fundacions estan constituïdes per voluntat dels fundadors, ja siguin persones físiques o jurídiques, sempre per a la realització de finalitats…
Llegir més

Devolució quotes Autònoms

. . Els treballadors autònoms que l´any 2012 s'hagin trobat en situació de pluriactivitat, és a dir, que a més d'haver cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) també hagi mantingut una relació laboral per compte d'altri, poden sol · licitar la devolució d'una part de quotes pagades durant l'exercici. .. . Els…
Llegir més