Coneixem les obligacions de les nostres empreses respecte a la contractació de personal amb discapacitat?

 

 

 

 El Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, determina en el seu article 42, que les empreses públiques i privades, que contractin a un nombre de 50 o més treballadors, estan obligades a que d’entre ells, almenys el 2 per 100 siguin treballadors amb discapacitat.

.

De manera excepcional les empreses públiques i privades podran quedar exemptes de l’obligació de contractar persones amb discapacitat, de manera parcial o total, bé a través d’acords recollits en la negociació col·lectiva sectorial d’àmbit estatal i, si no, d’àmbit inferior, bé per opció voluntària de l’empresari, degudament comunicada a l’autoritat laboral, i sempre que en ambdós supòsits s’apliquin les mesures alternatives determinades reglamentàriament.

.

S’entén que es dóna la nota d’excepcionalitat:

.

-Quan la no incorporació d’un treballador amb discapacitat a l’empresa obligada es degui a la impossibilitat dels serveis públics d’ocupació competents o de les agències de col·locació per atendre l’oferta d’ocupació, després d’haver efectuat totes les gestions d’intermediació necessàries per a donar resposta als requeriments d’aquella i concloure amb resultat negatiu, a causa de la inexistència de demandants d’ocupació amb discapacitat inscrits en l’ocupació indicada o que aquest, quan acreditin no estar interessats en les condicions de treball ofertes a l’oferta.

-Quan hi hagi, i així s’acreditin per l’empresa obligada, qüestions de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic que motivin l’especial dificultat per incorporar treballadors amb discapacitat a la plantilla de l’empresa.

 

Les mesures alternatives que les empreses poden aplicar per complir l’obligació de reserva d’ocupació a favor de les persones amb discapacitat són les següents:

.

-Celebració d’un contracte mercantil o civil amb un centre especial d’ocupació, o amb un treballador autònom amb discapacitat, per al subministrament de matèries primeres, maquinària, béns d’equip, o de qualsevol altre tipus de béns necessaris per al normal desenvolupament de la activitat de l’empresa que opta per aquesta mesura.

-Celebració d’un contracte mercantil o civil amb un centre especial d’ocupació, o amb un treballador autònom amb discapacitat, per a la prestació de serveis aliens i accessoris a l’activitat normal de l’empresa.

-Realització de donacions i d’accions de patrocini, sempre de caràcter monetari, per al desenvolupament d’activitats d’inserció laboral i de creació d’ocupació de persones amb discapacitat, quan l’entitat beneficiària d’aquestes accions de col·laboració sigui una fundació o una associació d’utilitat pública, l’objecte social sigui, entre d’altres, la formació professional, la inserció laboral o la creació d’ocupació en favor de persones amb discapacitat que permeti la creació de llocs de treball per a aquelles i, finalment, la seva integració en el mercat de treball.

-Constitució d’un enclavament laboral, prèvia subscripció del corresponent contracte amb un centre especial d’ocupació, d’acord amb el que estableix el Reial Decret pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat.

 

 

BONIFICACIONS VIGENTS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

 

CONTRACTES INDEFINITS

.

-Subvenció de 3.907 euros per cada contracte celebrat a temps complet.

Quan el contracte es concerti a temps parcial, la subvenció anterior, es reduirà proporcionalment a la jornada de treball.

-Bonificacions en les quotes empresarials a la Seguretat Social:

Si el contracte se celebra a temps complet, l’empresa tindrà dret a les següents bonificacions en les quotes empresarials a la Seguretat Social.

Treballadors discapacitats sense discapacitat severa: Homes i dones

Menors de 45 anys 4.500 euros / any 5.350 euros / any.

Majors de 45 anys 5.700 euros / any 5.700 euros / any.

 

Treballadors discapacitats amb discapacitat severa: Homes i dones

Menors de 45 anys 5.100 euros / any 5.950 euros / any.

Majors de 45 anys 6.300 euros / any 6.300 euros / any.

Si la contractació es realitza a temps parcial, la quantia de la bonificació es reduirà en funció al que estableix l’article 2.7 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, segons redacció donada per l’article 6.dos de la Llei 27 / 2009, de 30 de desembre (BOE de 31 de desembre).

 

CONTRACTES TEMPORALS

 

  • Bonificacions en les quotes empresarials a la Seguretat Social:

Treballadors discapacitats sense discapacitat severa: Homes i dones

Menors de 45 anys 3.500 euros / any 4.100 euros / any.

Majors de 45 anys 4.100 euros / any 4.700 euros / any.

Treballadors discapacitats amb discapacitat severa: Homes i dones

Menors de 45 anys 4.100 euros / any 4.700 euros / any.

Majors de 45 anys 4.700 euros / any 5.300 euros / any.

Si la contractació es realitza a jornada parcial, la bonificació es reduirà en funció al que estableix l’article 2.7 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre), segons redacció donada per l’article 6.dos de la Llei 27/2009, de 30 de desembre (BOE de 31 de desembre).

 

CONTRACTES PER A LA FORMACIÓ I L’APRENENTATGE DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

.

-Les empreses tindran dret una reducció del 100% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com les corresponents a accidents de treball i malalties professionals, desocupació, fons de garantia salarial i formació professional, corresponents a aquests contractes, si el contracte es realitza per empreses la plantilla sigui inferior a 250 persones, o del 75%, en el cas que l’empresa tingui una plantilla igual o superior a aquesta xifra.

-Així mateix, en els contractes per a la formació celebrats o prorrogats segons el que disposa el paràgraf anterior, es bonificarà el 100% de les quotes dels treballadors a la Seguretat Social durant tota la vigència del contracte, incloses les seves pròrrogues.

 

CONTRACTES EN PRÀCTIQUES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

.

-Subvenció per a l’adaptació de llocs de treball, eliminació de barreres o dotació de mitjans de protecció personal, sempre que la seva durada sigui igual o superior a dotze mesos.

-Les empreses tindran dret a una reducció, durant la durada del contracte, a temps complet o parcial, del 50% de la quota empresarial de la Seguretat Social corresponent a les contingències comunes.

 

 CONTRACTES DE TREBALL D’INTERINITAT PER A SUBSTITUIR BAIXES PER INCAPACITAT TEMPORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

 

Bonificacions en les quotes empresarials a la Seguretat Social.

Bonificació del 100% de les quotes empresarials a la Seguretat Social, incloses les d’accident de treball i de malalties professionals, i en les aportacions empresarials de les quotes de recaptació conjunta.

Finalment, destacar que és possible la bonificació per contractes indefinits a un treballador discapacitat, després d’haver prestat serveis en la mateixa empresa mitjançant contracte temporal.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.