.

.

Les despeses de constitució d’una societat són indispensables per a la creació d’una empresa. Bàsicament són els honoraris de lletrats, notaris, i registradors, entre d’altres. Aquestes es registraran en el patrimoni net, com una variació dels fons propis, i en cap cas podran ser reconeguts com a actius financers de l’empresa ni es registrarà cap resultat en el compte de pèrdues i guanys.

.

Per tant, s’han de registrar directament contra el patrimoni net com menors reserves de lliure disposició. Amb caràcter general, s’han d’imputar a les reserves voluntàries.

.

Les despeses de constitució són considerades despeses fiscalment deduïbles i, per tant, computen en la determinació de la base imposable de l’impost sobre beneficis, independentment que no estiguin comptabilitzats com a tals en un compte de despeses. És per això que es consideren com una diferència permanent.

.

Les diferències permanents o temporals, imputades en el compte de pèrdues i guanys o en el patrimoni net han d’aparèixer pel seu import brut.

.

En el moment de calcular l’impost de l’exercici, es tindrà en compte la despesa d’aquests comptes traspassades a reserves com una diferència permanent, ja que fiscalment són deduïbles.

.

A efectes del model 200, aquestes diferències permanents s’informaran a l’apartat: “Despeses per operacions amb accions pròpies, com a despeses d’emissió, honoraris, comissions, etc ..” (casella 354 model 200 IS 2014), com una disminució.

.

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.