Blog

Rendiments de capital immobiliari

. Entre altres supòsits, tenen la consideració de rendiments del capital immobiliari aquells derivats de l'arrendament de béns immobles, llevat que simultàniament es donin les dues circumstàncies següents: Que en el desenvolupament de l'activitat es compti almenys amb un local destinat exclusivament a la gestió dels immobles arrendats. Que hi hagi, almenys una persona ocupada…
Llegir més

La Regla de la Prorrata en el IVA

  Aquellas entidades que (sin estar exentas de IVA por no ser consideradas de carácter social) repercuten el IVA en sus operaciones, pero parte de sus actividades están exentas (formación, etc ..), aplicarán lo que se llama: REGLA DE LA PRORRATA. La regla de la prorrata funciona de la misma manera tanto para entidades como…
Llegir més

Incentius a la contractació de persones amb discapacitat

. Destaquem els incentius a la contractació, sense entrar a tractar els requisits que han de complir empresa i treballador, ni les característiques específiques d´aquests contractes.    CONTRACTES INDEFINITS Bonificacions en les quotes empresarials a la Seguretat Social:   Treballadors discapacitats sense discapacitat severa: Homes i dones Menors de 45 anys 4.500 euros / any…
Llegir més

Contracte per a la formació.

  Una de les modalitats de contracte de treball que ha patit més modificacions en les últimes reformes laborals per tal de donar-los impuls, han estat els contractes per a la formació.  En aquest post intentarem resumir les característiques actuals d'aquests contractes. .  El contracte per a la formació i l'aprenentatge té per objecte la…
Llegir més