Les societats civils amb objecte mercantil tindran un nou tractament fiscal passant a ser contribuents de l’Impost sobre Societats a partir 1 gener 2016 i no tindran la consideració de contribuent en l’IRPF.

Aquests canvis tenen incidència des de l’1 de gener 2016 i per tant és convenient analitzar cada cas en concret abans de final d’any.

 

.

Quines societats passen a tributar per Impost de Societats?

  • Societats civils amb objecte mercantil i personalitat jurídica
  • No afecta activitats professionals, agrícoles – ramaderes, forestals i mineres: aquestes seguiran tributant com fins ara en virtut del règim d’atribució de rendes. Tanmateix, hi ha un esborrany del nou Codi Mercantil que considera les activitats professionals com mercantils, però resta pendent d’aprovació. En el moment que s’aprovi, aquestes activitats també quedarien afectades pel canvi normatiu i passarien a tributar per IS.
  • Aquesta mesura, tal com està redactada actualment, no afecta la Comunitats de Béns.

.

Quines opcions tenen les societats civils amb activitat mercantil?

.

  • Continuar com a societat civil i tributar per IS:

– Deixa de tributar per IRPF, Índex de Mòduls i Recàrrec d’Equivalència.

– Se li exigirà tributar per IS a partir de l’1 de gener de 2016, data a partir de la qual la societat civil ha de complir els requisits exigits per l’IS.

– Caldrà portar una comptabilitat i dipositar els llibres oficials de comptabilitat en el Registre Mercantil.

– El balanç inicial de la societat civil es calcularà per una regles fixades en la normativa

– Caldrà emetre factures d’acord amb el reglament de facturació

– S’ha de revisar l’enquadrament en la Seguretat Social dels socis

– Aquests passaran a tenir un salari de la societat civil, si l’activitat és empresarial

 .

  • Dissolució i liquidació de la societat civil voluntària:

– L’acord de dissolució amb liquidació s’adoptarà dins dels sis primers mesos de l’exercici 2016 i tots els actes o negocis jurídics necessaris per a l’extinció de la societat civil s’executaran amb posterioritat a l’acord, dins el termini dels sis mesos següents a la seva adopció.

– Mentre la societat civil no estigui dissolta i liquidada, aquesta tributarà per atribució de rendes fins a la data efectiva.

– Possibilitat d’assignar una nòmina (rendiments del treball) als partícips que treballin efectivament en la societat civil.

– Tenir en compte aquesta opció, pot suposar la tributació a IRPF d’un increment patrimonial per als socis.

– A nivell fiscal, la norma estableix:

                                     i. que la dissolució estarà exempta d’ITP-AJD, modalitat operacions societàries

                                    ii. exempta de plusvàlua municipal pels immobles adjudicats als socis

Què passarà amb l’activitat empresarial o professional de la societat civil dissolta?

              a) Pot desaparèixer la societat i desistir de la seva activitat

              b) Es pot adjudicar a un sol soci i que continuï la seva activitat com a empresari individual

 .

  • Transformar la societat civil en una societat limitada.

– No hi ha termini per a la transformació, però si és posterior al 1 de gener 2016, la societat civil tributarà per IS fins a la seva transformació en SL.

– La nova societat tributarà per IS i estarà subjecta a les obligacions comptables i fiscals de les entitats mercantils.

– Passarà a estar regulada pels estatuts de la societat i per la Llei de Societats de Capital

– La responsabilitat dels socis queda limitada al patrimoni net de la societat

– Els socis passaran a tenir un sou de la societat (rendiments del treball) i rebran dividends

– La transformació de la societat civil a societat limitada no comporta un increment patrimonial en IRPF dels socis, sempre que el percentatge de titularitat dels mateixos en la SL sigui el mateix que a la SC.

– La transformació no comporta tributació en IVA o en ITP-AJD.

.

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.