Cessió d’espais gratuïts a Entitats sense ànim de lucre.

. ..

 

En aquest blog tractarem breument els aspectes fiscals relatius a la cessió d’instal·lacions o espais gratuïts, efectuada per empreses a entitats sense ànim de lucre, que estan acollides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

.

De vegades ens trobem amb empreses que disposen d’un local o espai que, d’una manera altruista i voluntària, decideixen posar-lo a disposició d’una associació o fundació perquè aquestes puguin dur a terme les seves activitats en compliment de l’objecte o finalitat específica de la mateixa , de manera gratuïta.

La cessió d’un local sense cobrar un preu o renunciant al cobrament de la mateixa constitueix una donació per part de l’empresa.

 .

Formalment aquesta cessió es pot formular de dues maneres diferents:

1) Establir un contracte amb un preu per la cessió i la renúncia al seu cobrament en concepte de donació irrevocable per part del cedent..

A efectes de l’Impost sobre Societats, la empresa propietària de declararà l’ingrés per la cessió i d’altra banda reconeixerà una despesa per a la renúncia al cobrament. L’esmentada renúncia serà l’import del donatiu.

Però d’acord amb la Llei de l’Impost de Societats, s’estableix que les despeses per donatius no seran fiscalment deduïbles, i en conseqüència s’ha d’efectuar un ajust positiu en la base imposable.

D’altra banda, les donacions efectuades amb caràcter irrevocable a favor d’entitats sense ànim de lucre, acollides a la Llei 49/2002, tindran dret a aplicar una deducció en l’Impost de Societats, que es descomptarà de la quota íntegra un 35% de la base de deducció per donatius.

L’entitat, per la seva banda, ha d’emetre un certificat especificant entre d’altres el caràcter pur i irrevocable del donatiu.

A efectes de l’IVA, caldrà repercutir l’IVA, que podrà ser pagat per l’entitat perquè el cedent l’ingressi o, si el cedent l’ingressa sense cobrar-lo, es pot considerar com un import major del seu donatiu. Aquest aspecte s’establirà en el mateix contracte.

.

2) Una altra opció seria subscriure un conveni de col·laboració.

En aquest cas, a efectes de l’Impost de Societats, les quantitats satisfetes o les despeses realitzades en aquest cas, tenen la consideració de despeses deduïbles per determinar la base imposable de l’Impost sobre Societats de l’empresa.

A efectes d’IVA, l’operació no està subjecta atès que la difusió de la participació del col·laborador en el marc dels convenis de col·laboració no constitueix una prestació de servei. L’empresa no haurà d’emetre factura per la cessió.

Per la seva banda, l’entitat es compromet per escrit a difondre, per qualsevol mitjà, la participació del col·laborador en aquestes activitats.

.

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.