Category Archives: Fiscal

Exempció en l’impost sobre el Valor Afegit en els cursos de formació

..  L'etern dubte .. Quan una factura emesa per formació està o no exempta d'iva? .. La Llei de l'impost sobre el Valor Afegit disposa que estaran exemptes de l'IVA algunes activitats formatives, però, això no vol dir que totes les activitats relacionades amb la formació estiguin exemptes de l'impost. D'acord amb el que estableix…
Llegir més

Declaració informativa I. Model 347

  La declaració del model 347 és de caràcter obligatori i com una de les novetats fiscals per aquest any, s'ha de presentar abans que finalitzi el present mes de febrer.     D'acord amb el que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre Llei General Tributària, han de presentar aquesta declaració totes aquelles…
Llegir més

Novetats per a la declaració de la renda 2013

  Ja hem destacat anteriorment alguns dels canvis fiscals que s'han aprovat per l´any 2013. Ens agradaria centrar-nos en alguns dels que afecten exclusivament a la declaració de la renda de les persones físiques, declaració que realitzarem l´any 2014. . Algunes de les més destacades són: . Tributació dels Premis de Loteria de l'Estat: A…
Llegir més

Llei 16/2012 del 27 de desembre 2012

  LLEI 16/2012 del 27 de desembre 2012, MESURES TRIBUTÀRIES DIRIGIDES A LA CONSOLIDACIÓ DE LES FINANCES PÚBLIQUES I AL IMPULS DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA.     A continuació us presentem un breu resum de les afectacions d'aquesta llei:   Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: Es suprimeix la deducció per inversió en habitatge habitual…
Llegir més